is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REKENBOEK VOOR JONGENS. 5*3

. heeft, om er in te lezen, daartoe genoegzame gelegenheid heeft: want tegenwoordig kost een Bijbel

" naauwciyks het twaalfde gedeelte van hetgeen zij m 1462 golden. ' Vraag. Voor hoe veel werden de

" Exemplaren van den eerlten druk des Bijbels ver-

" kocht? b) Hoe veel fluks kan men thans voor die

T^^SL. „ Door de aantrekkingskracht SfSe vE 2È ligchamen naar beneden, en zou" den ndien zich vrij bewegen konden , tot aan " he?VSSJmit der aarde doordringen, en wel met n èenelelheid, welke van oogenblik tot «ogenblik toe.

', neemt. Men heeft waargenomen, dat een eenig-

,, zins zwaar ligchaam valt,

„ in de eerfte feconde 15 voet. 7 duim. 6 lijn.

tweede ———— 46 10 7

derde ——- 78 1 8 ~~

vierde 109 4 9

vulde ■— 14° 7 10

. zesde 171 10 11 ~~

„ Bereken eens, hoe veel voeten een vrijvallend hg„ chaam in _ - 3 - 4 - 5 en 6 feconden ^tioopt

Toegcp. verm. „ Het koperen Borstharnas van den

reus goliath, waarvan wij lezen bij 1 Aam. 17, I' woog 5000 fikkelen - en de ijzeren [pits van zijne 11 pfek Uo fikkelen. Bereken eens hoe „waar beide

Wr ons gewigt geweest zijn - de fikkei op 3 en„ gels en _8 azen gerekend.'

foegep. aftr. „ Den 30 JaHj gaat de zon hier des „ morgens op te 4 uren i$ min. Hoe lang is dan de „ voormiddag, of de tijd van den opgang der zon tot „ j_ uren op den middag? b) En dewijl de namiddag

altoos zoo lang, is als de voormiddag — hoe lang is l dan de ganfche dag? c) En hoe lang duurt dan de

nacht ? "

" Toegep. deeling. „ Gedurende het eerfte tijdvak der Bijbelfche Gefchiedenis (van de fchepp. tot aan den " zondvloed) leefden de menfehen ongemeen lang. " (Waartoe was zulks bevorderlijk ?) Het jaar op 365 " d 5 u. 49 ra. gerekend wordende, vindt men, dat Z adam 489.i3a.570 — noach 499<65I,55o — e» 9> me t h us al e 11 5"9,644,58x minuten geleefd hebben.