is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aarde en hare bewoners. 5"*

de Opperhoofd van Oud-Calabar fmeekte de Engelfchen, dat zij hem toch aan zijne vijanden niet zouden overleveren; doch de ongevoelige menfchen-kooper, wien men voor dien ongelukkigen eenen fterken Neger aanbood, was doof voor al zijn fmeeken. Naauwelijks was de man in handen van zijne woedende vijanden, of zijn hoofd lag ook reeds in de boot, waarin men hem overnam. De beide overige broeders verwachtten een dergelijk lot; maar de Kapitein, op welks fchip zij waren, wilde hen eerst dan uitleveren, als het getal der flaven, die hij noodig had, zoude vol zijn. Toen hij' echter deze bekomen had, misleidde hij de bedriegers en zeilde, met de overige flaven en tevens met de twee broeders van ephraim robin john, naar Amerika.^ Hierdoor redde hij den ongelukkigen het leven. Zij werden, zes jaren later, door eenen anderen koopman uit Bristol weder naar de* hunnen in Oud-Calabar gezonden. Ondertusfchen had het gemelde geval eenen vierjarigen oorlog veroorzaakt. Hoe fchandelijk deze daad der Engelfchen ook wezen mogt, kwamen er toch fpoedig weder andere fchepen van die natie te OudCalabar, en werden zeer goed ontvangen. Zoo verdooft de lage winzucht alle gevoel.

„ Den Europefchen Slavenhandelaars is het intusfchen niet genoeg, de inlandfche makelaars en kooplieden in flaven tot zulke wandaden omtrent hunne eigene landslieden te verleiden; zelve bedrijven zij deze gruwelen; doch moeten ook fomwrjlcn daarvoor deerlijk boeten. Dikwijls maken de Europeanen de vrije Negers, die, om handel te drijven, op hunne fchepen komen, dronken, en fluiten ze dan, in dien ftaat van bewusteloosheid, in boeijen. Op een' ander tijd, gaan zij met onkundige menfehen, die zich bij hen aan boord bevinden , des nachts onder zeil, en verkoopèn dezelve naderhand als Haaf in, de Wcstindicn- Op deze wijzen, hebben zij meermalen, op de trouweloosde manier, aanzienlijke vrije Negers, welke door derzelver familie, als gijzelaars, bij hen waren achtergelaten, weggevoerd, offchoon zij wel wisten, dat men deze menfehen, den volgenden dag, zoude inlosfen. De Generaal rook verhaalt, dat drie Engelfche Slavenhandelaars hem hadden verzocht, dat hij hun behulpzaam wilde zijn, in het overvallen en gevangennemen van honderd en vijftig vrije Negers; hij wees hen echter met verachting af.

ibtï.'mag. 1817. no. 12. Nn Ein-