is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijke leerwijze. 60?

<wer liet onderligt in de wortelklanken, en vervolgens over een der aangelegenile vakken van het onderwijs, nameliik over het onderfcheid dat er is, tusfchen het beeld en het afgebeelde, of, beter gezegd het onderfcheid tusfchen den fchijn en de zaak zelve._ ln de zesde les gaat de Leermeester tot het onderwijs in de eigenlijk gezegde fpelling zelve over, en hoedanig de jeugd nu langzamerhand tot lezen wordt opgeleid. — \ oorts wordt in deze les nog gefproken, hoedanig men de ieu°-d tot eene verdere opmerkzaamheid en nadenken kan brermen, namelijk door haar te onderrigten aangaande het onderfcheid tusfchen oorzaak en uitwerkfel, doel en middel. De zevende les handelt over de heilzame gevolgen, die uit zulk een onderwijs voortvloeijen, welk een en ander dan ook in de achtfle les vervolgd wordt, terwijl een bejluit de heilzaamïte opwekkingen en vermaningen aan Ouders en Onderwijzers levert.

Dat door de Onderwijzers der Jeugd en allen , die met eenig vak van onderwijs en opvoeding belast zijn, van dit Werkje een oordeelkundig gebruik worde gemaakt, is de wensch van ons hart.

J/ruchten mijner Uitfpanningen, in Avondgefprekken , tusfchen een Vader en zijne Kinderen; der Jeugd tot

nut en vermaak toegewijd; ( ) door j. h. du sart. Te Amflerdam, bij Schalekamp en van de Grampel, 1815. IV en 92 Bladz. In Octavo. De prijsis f , - 14 - :

Dit Werkje is eigenlijk een vervolg op een vroeger door den Schrijver uitgegeven Werkje, getiteld: Deugdbevorderende L etter gift der befchaafde Jeugd toegewijd, maar verfcbijnt thans onder eenen anderen ntei en is zoodanig ingerigt, dat het en als eeV.erv°'Ld)" het bovengenoemde, en ook afzonderlijk, kan aeurui.u en gelezen worden. , t. ,. «

Wii twijfelen niet, of dit voor ons liggende lioekje zal met dezelfde graagte door de leesgierige jeugd ontvangen fil „i. jli. ,,„mm«p, Pn de loftuitins, die de

s^,n«pr Arr Ree. in de Siidragen tot de verbetering

*J-"*v,w* "' ~ van