is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de rampen der vooroordeelen. < 617

bert in a's ftiefvader) heeft eenen vriend te Rees ja ten nmrrek vin Kleef wonen , godefridus von wulvenstÈnBeheetenfdie met hem omtrent het huwelijk van dezelfde gedachten is, en zijnen zoon ernulphus , dien hij befchrijft als een zeer braaf jongeling van xmm, dertig jaren oud, door de'natuur niet zeer mild negaatd , wat zijne uiterlijke geftalte betreft, maar nogtans allen lof verdienende van wege zijne innige waarde , die eene brave inborst heeft, zachtmoedig is als een lam, voorts vriendelijk, beleefd, zuum en huishoudelijk, maai bjzonder van eene loffelijke geboorte, daar hij, zWals hij zich uitdrukt, zijn eenige, wettige en vleefchehjke zoon is, voorftelt om albertina's echtgenoot te worden ; terwijl bij aan ambrosius nog daarenboven voorflaat Amferdam te verlaten en tot hem met de woon over te komen. Albertina's ftiefvader vindt zich met dit aanbod zeer vereerd, belooft aan zijnen vriend, dat zijn zoon, om de hand zijner dochter' te verwerven, weinig zwarigheden zou vinden, want dat hij altnans van zijnen kant hemel en aarde bewegen zou, om zijne dochter tot dit voor haar zoo vereerend huwelijk over te halen. Nu, daar doet de goede man dan ook zijn best wel tóe, maar alles blijft vergeefs; een bezoeu, hetwelk albertina in dien tusfehentijd nog eens geiiaa heeft van kakel heeft hare genegenheid voor hem niet weinig doen aangroeijen , en eenen geheimen mmnenandel met hem doen ontdaan. Ambrosius houdt echter niet op met zijne dochter voor te bereiden tot eene aanftaande overkomst van vader en zoon, iietweiK nij noff als het eenigfte en laatfte middel ter beproeving van zijne fchoohdochter Relt: doch ook dit plegtige bezoek (wij hebben ons onder het lezen dikwerf niet kunnen weerhouden van lagchen) loopt vruchteloos af, en is zelfs zoo zeer tot nadeel der beide gelukzoekers, die zich zeer prachtig hadden uitgedost, dat zij nog een hoop gelds op hunne reis te kort komen. —- lntusfchen verneemt karel, dat albertina door ernulphus ten huwelijk is gevraagd, waarop hij dadelijk een reisje incognito doet naar Amflerdam, ten einde het we.enijke der zaak te vernemen; doch tot zyne bhjdfctaap wordt hij, ook door albertina zelve, die hij tracht te fpreken, onderrigt, dat de vrijer eene blaauwe lcheen heelt geloopen, en ontvangt van deze laatfte op nieuw verzekeringen van hare gehechtheid aan hem. Eene daarop volgende kennismaking met eene de O q 5 aan