Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜlTTHËKSELS en BÈOOJKDEELINGEN*

Leerredenen van matthijs siegenèeek. Te Haarlem $ bij A, Loosjes, Pz., 1814. XX en 312 Bladz. in gr. Octavo. De prijs « ƒ 2 - 18 • :

Tpveze Leerredenen verdienen eéné plaats onder, of xj naast de beste Leerredenen, die uit den fchóot der onderfcheiden Proteftantfche Kerkgenootfchappen zijn voortgekomen , en op dewelke onze tijd en ons Vaderjand met regt roem kunnen dragen.

De onderwerpen zijn wel gekozen, belangrijk, en ter leering en ffichting gefchikt, en derzelver behandeling is even zeer voor' de behoefte des tijds en naar de vatbaarheid eener befchaafde Christelijke Gemeente be« ïekend.

Zie hjer de lijst der hier geleverde Leerredenen:

I. Geloof, Hoop en Liefde, de onontbeerlijke gidfen van den mensch door dit leven, hem in het Evangelie toegevoegd. 1 Cor. XÜL 13. li. Hagar in de Wocstijne. Gen. XXI. 14—19, III. De Heerlijkheid van Jezus, als het beeld van

God. 2 Cor. IV. 4. IV. Leydens verlosfing op den derden dag van Wijn* maand 1574. Pf. CXXVII. 1.

V. Natkan bij David. 2 sam. XII. 1—7.

VI. Het gebed van Jezus, na zijne affcheidsredenetié

joan. XVII. i—2ó.

VIL £>'e uitnemende waarde der Godsvruchti Spreuk. III. 13-18.

Vilt- Jezus een voorbeeld van de menschvereerende gevoeligheid, joan. XI. 35. IX. De verlosfing van Petrus uit de gevangenis,

Hand. XII. 5—17X. Het Evangelie ingerigi ter bevordering van zielrust. matth. XI. 28.

Gelijk deze onderwerpen onderfcheiden zijn , zoo is ook de wijze van derzelver behandeling onderfcheiden * en naar den aard der onderwerpen ingerigt, en gelijk de Heer siegenbeek in het Voorberigt Biet de vef-

tfcTT, MAG.18I7. NO. 14* Ri' Êiseb>

Sluiten