Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNST , OM GEZONDHEID, ENZ. £43

s, kracht in ons, opdat zij ontwake en werke. — Men „ begeve zich na het onwëder in de ruime lucht welk „ eene ftcike reuk verfpreidt zich rondom ons.'— De bloemen wafe;i?en doordringender uit, ieder o-ewas „ ademt nieuwe krachtvolle ftemming, de aarde wafemt 3 veelVuldiger uit, vrolijker fpringt het huisdier, en „ ruinjer ademt de mensch. De geheele natuur is ver,, jongd, cn wij [zijn] op nieuw geboren. De donder, s, de porzaak dezer wedergeboorte, en de b)ikfem, de „ talisman der verjonging, zijn gaven Gods van onein5, dige waarde.

„ Sluit u dus nimmer in donkere vertrekken op, ,, wanneer de gezigteinder duister wordt, en het in de

verte dondert. De natuur zendt u door denzelven ,, een groot gedeelte van haren zegen, gaat en ont„ vangt denzelven met dankbaarheid; verjongt u, ter„ wijl de aarde beeft, en de flangswijzc üraal des blik„ fems het duistere verlicht.

„ Heer! in uwen donder bid ik u aan, uit het vuur „ des blikfems ftraalt mij uwe Godheid tegen.'

„Groote! Oneindige! Hoe magtig zijt gij! Op uw „ bevel Ihijden de hoofdftoiï'en, op uw bevel werken „ de krachten der natuur onder vrcesfelijk gebulder,

en werelden beven, terwijl uw hemel ontftoken „ wordt, en het vuur van den Zenith tot den Nadir

ftroomt."

„ Warme regen. Aarde, planten, mijnfloffen, dieren en menlcheu wafemen onophoudelijk uit. Deze ,, uitwafemingen klimmen in de hoogte, vormen den „ dampkring, en vallen alsdan, nu eens als nevel, ,t dan weder als fneeuw of hagel, of in de gedaante „ van regen op ons neder. — De voorjaars- en zomer„ regen, welke uit opgeloste dampen der aarde en „ hetgeen („ dat) zij bevat, Q beftaat, van al (,) „ wat nadeehg is, gezuiverd, en vol is van bewerkte „ levenskracht, brengen gefchenken uit de bovenfte s, gewesten met zich, wier groote waarde voor be„ werktuigde ligchamen niet te miskennen is."

,, De reuk van eenen ftiilen meiregen verraadt reeds (,) welk eene fleike kracht in denzelven woont. ,, Hij reinigt de oppervlakte der (igchamen, opent hunne porieën en opflurpende vaten, dringt in derzelver s» binnenfre, met zijne vruchtbaar makende en verjon»» gende kracht, de planten heffen zich in de hoogte, Ss a „ ds

Sluiten