Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der lëere van de roomsch katholijke kerk. 6*1

verbeelden perfoon te eeren, zoodat hij, die zich nederbuifft voor de praetenfe vertooning van pe" trus , wel (quafi) dat beeld niet eert, maar pe" trus 5 doch zijn er niet duizenden, die in hunne ''domme onwetendheid dat beeld zelf aanbidden, ' even of zij voor petrus zeiven knielden? En iS er 'wel affchuweliiker te bedenken, dan iets in een „ Christen Kerk "in te voeren, als eene Gode behage. „ lijke zaak , hetwelk God zelf zoo duidelijk verbiedt, en wel onder zulke zware bedreiging, dat hu m " misdaad van dc vaderen zal bezoeken aan de kinde" ren: tot in het derde en vierde lid dergenen, die \, Hem haten, dat daar beteekent, die God verlaten ,, en iets anders aanbidden of eeren. Go d verbiedt niet alleen dergelijke afbeeldingen temaken, maar zegt uitdrukkelijk: gij zult u voor die niet bui" gen, noch haar dienen. Dus is dit de onweder„ jfrrekèïpte moedwillige overtreding van Gods ge-

KoaT *9 _ ,

" En dit te ontkennen is onmogelijk. Éénieder, die in plaatfen, alwaar de Leer van de R. K. de hootdleer is, gereisd heeft, heeft met verbazing gezien, 'L hoe de onkundige mensch, hier, een' zoogenaamden „ heiligen boom of een heilig huisje, daar een kruis op den weg voorbijgaande, eerbiedig daarvoor den hoed afnam, of een kruisteeken met de hand traas„ te: en gij, Heer Notaris! te Antwerpen zijnde, hebt immers bonderde malen zekere brug gepasfeerd, vvaar" op drie groote kruilen ftaan, verbeeldende de twee " gekruiste Moordenaars, en het middelde, 6 kaande! ,, eene afbeelding van den gekruisten CHRISTUS, waar,, onder dit tweeledig Vers of Distichon met groote „ letters te lezen ftaat:

Effigiem Christi dum tranfis pronus honora; Ast'non effigietn, led quem defignat, adora.

„ Dit in eene plaats, alwaar de R. Leer op den „ troon zit, bewijst ontegenzeggelijk, hetgeen hier bo„ ven gezegd is: en men kan immers niet ontkennen,

dat eëgitm pronus konorare, niet anders kan uitgelegd of vertaald worden, dan die betldtems eerbiedig ' of> de knieën met het aangezigt ter aarde eerbiedigen:^ !. want hortor are en pronus honorare, maken nog een Vv 5 „ po-

Sluiten