Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

696 g. salomon,

deelen, die haar omgeven, welke beftaan uit verfchiflende vliezen, den moederkoek en navelltreng , die zamen den naam van nageboorte (Secundinae) dragen, en het kindsvocht, welke onderwerpen hier achtervolgens, nader befchreven worden. Thans gaat de Schrijver over om te handelen over eenige afwijkingen in liet maakfel der vrucht, en in de verrigtingen bij haar in het algemeen, alsmede over den omloop van het bloed in het bijzonder, zich vervolgens bepalende tot de houding en ligging der vrucht zelve in de baarmoeder, tot de afwijkingen in de vorming van het ei, en in die der vrucht, tot de kenteekenen van den dood dezer laatfte, gedurende de zwangerheid , en eindelijk tot de kenteekenen van eene buitenbaarmoederlijke zwangerheid, zes voorname, volgens heim, opgevende, met vermelding van nog eenige nadere bijzonderheden desaangaande.

Over de natuurlijke Verlos fingen, in de derde Afdee. Iïng handelende, fpreekt de Schrijver eerst over de Verlos» fing in het algemeen, en daarna over hare verdeeling in tweederlei opzigten: vooreerst in miskraam, ontijdige geboorte , vroegtijdige verlosjing, tijdige verlosjing en overtijdige verlosjing; ten tweede in natuurlijke en in niet natuurlijke verlosjtngen, en treedt daarop in bijzonderheden over de oorzaken der verlosfing, en over de weeën in het bijzonder, over de verfchijnfelen , welke men bij eene natuurlijke en regelmatige verlosfing waarneemt, en over de verdeeling derzelve in vijf tijdperken, welke niet alle van gelijken duur zijn , maar door de fterkte der weeën, van welke zij afhangen, bepaald worden; alsmede over het werktuigelijke der natuurlijke verlosfing in het algemeen. Dit laatfte aangaande, handelt hij eerst over het werktuigelijke der natuurlijk regelmatige hoofd-geboorten in deze twee verdeejingen: vooreerst, het werktuigelijke der hoofdgeboorte ;n de eerde plaatfing; ten tweede, het werktuigelijke der hoofd ■ geboorte in' de tweede plaatfing, en daarna bepaalt hij zich tot het werktuigelijke van de natuurlijk onregelmatige hoofdgeboorten , en wel vooreerst over dat der boofdgeboorte in de derde, en , ten anderen, over dat derzelve in de vierde plaatfing. Nu gaa* de kundige Schrijver over, om met beirekking tot net werktuigeh ke der natuurlijk - onregelmatige verlosfingen deze bijzondere gevallen te behandelen, vooreerst ;

Sluiten