is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BANDLEIDING TOT DE VERLOSKUNDE.

701

over de verrigtingen van de verlosfing bij niet natuurlijke voet - geboorten; ten negende: bij niet natuurlijke billen-gebo >rten; ten tiende: over het verlosten van het kind, door middel van de keering op de voeten, behelzende, in de eerde plaats, aanwijzingen en voorfpelling bij de keering; in de tweede plaats, algemeene voorfchriften bij het keeren op de voeten, en, in de derde plaats, eenige bijzondere regelen, welke men bij het verrigten van de keering in acht-dient te nemen; ten elfde: over het verrigten van de verlosfing, door middel van de verloskundige tang, omtrent welker aanwijzingen en voorfpelling de Schrijver handelt daarbij eenige algemeene en bijzondere voorfchriften over derzelver gebruik mededeelende; ten twaalfde, geeft hij, over het gebruik van fcherpe werktuigen, welke men op des kinds ligchaam aanlegt, als middel ter verlosfing, handelende, het noodige onderrigt omtrent het ontherfenen, en aangaande het ontleden van het kind in 's moeders ligchaam; en na nu, ten dertiende, over de fchaambeenfnede, als middel ter, verlosfing, hebbende gefproken . handelt hij eindelijk, ten veertiende, nog, als verlosfingsmiddel, over de keizerlijke fnede, waarna hij een einde maakt aan het ganfche Werk, met eene naauwkeunge uitlegging van de nog bij dit Deel gevoegde twee Platen.

Hoewel wij hadden voorgenomen, uit vreeze dat wij door de ons noodzakelijk voorkomende breede vermelding van den inhoud, van dit fchoone Werk, te ver zouden uitweiden, geen proefje voor onze Lezers te leveren, kunnen wij echter niet nalaten, hun het volgende kleine ftaalije, hetwelk door ons als onwillekeurig gekozen is, mede te deelen. Het is het eerde Hoofdftuk uit de vijfde Afdeeling van het tweede Deel,

Over de behandeling van miskramen, ontijdige en overtijdige verlosfingen.

§. 214-

1.) Behandeling van de miskramen, en van ontijdige Verlosfingen. Als de kenmerken (Eerde Deel §. 47a ) van eene aandaande miskraam, of van eene ontijdige verlosfing, zich openbaren, moet men pogingen doen, om de natuur in hare werking te keer te gaan, en de

on-