is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jl6 DE OVERIJSSELSCHE PREDIKANTS-DOCHTER.

De Overiisfelfche Predikants-Dochter, een oorfpronkelijk Nederlandfche Roman. Eerfte Deel. Te Breda, bij W. van Bergen én Comp. 1816. 361 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 3 - : : Tweede Deel. 256 Bladz. De prijs is f 2 - 8 - :

"ÏTTij ontvangen hier eenen oorfpronkelijken NederVV lancifchen Roman, en wij verheugen ons, als wij een Werk in handen krijgen, op welks titel.wij het Woord vertaald niet lezen; en nog meer verheugen wij ons, als wij, in zulk een Werk, kunde, geest, braafheid, liefde voor zuivere deugd en godsvrucht aantreffen. Mogt de vertalingsziekte meer en meer hare kracht verliezen, dan zouden wij op meer oorspronkelijke werken, zoo wij ons niet bedriegen, kunnen rekenen. Doch laat ons van deze gedachte, waartoe de bovenftaande titel ons aanleiding gaf, terugkeeren, en ons naar den Roman zeiven wenden.

In deze twee üeelen, waarop nog een derde volgen moet, vinden wij dan caroline lange, de dochter van den Predikant te Tonningen; zij gaat met haren oom, eenen Majoor, naar Maastricht, en vervolgens naar Spa, waar de Graaf vanr mathenesse fmoorlijk op haar en zij op hem verheft. De Graaf, de boezemvriend van eenen Franschman, die een alleiflechtfte karei was, komt in vele ongelegenheden, enkel door toedoen van zijnen gewaanden vriend. De liefde tusfchen de jonge lieden ondergaat eene verkoeling. Een tweegevecht is het gevolg. Mathenesse wordt Pruisfisch foldaat, waarin de valfche Franschman eene zeer Hechte rol fpeelr. Hij wordt door van der horst, den Officier, welken hij meende doodgeftoken te hebben, te Wezel herkend, bekomt zijne vrijheid en keert weder naar Holland. Hij zocht overal zijne verlorene Caroline, welke zeer vele tegenfpoeden ondergaat, doch uit alle gelukkig gered wordt; befchouwt haar als een Hecht meisje, dewijl men de nadeeligfte geruchten van haar verfpreidt, en hij zoekt

zijn hart geheel van haar los te fcheuren. Van

al de ongelukken, welke de Graaf en zijne caroline ondervonden, was de Hechte Franschman de voorna-