is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANSCHÈ POLÏTÏB. 13$

Hr. de sartine. Gij komt voor de eerfte maal naar pSrjfr, hebt in N. N. aangelegenheden en blijft veer. tien dagen hier?

L. (Nog meer verwonderd.') Ja,•.mijnheer!

Hr. de sartine. Gij hebt aoo,ooo livres in goud bij u?

L. Ta , mijnheer!

Hr, de S. Gij logeert in het hótel N. N., waarin de heer N. N , uw correspondent j een tgemeuoileerd vertrek op de derde verdieping voor u gehuurd heeft?

L. Ta, mijnheer!

Hr. de S. Het is wel, gij zult dezen nacht te twaalf ure in uw bed vermoord worden.

L. (Verfchrikt.) Dan zal ik mij wel wachten van er naar toe te gaan. ..........,.

Hr. de S, Integendeel: ga gij gerust naar huis; gij weet van niets, legt u om elf ure te bed en neemt dezen man met u, die u voor alle onheil en fchade borg ftaat.

De Lionezer ging met zijnen befchermer naar huis^ at zonder, eetlust des avonds, en legde zich, op bevel van zijnen medgezel, te bed, die hem gelastte, om met het liaan van twaalf ure uit het bed te fpringen, en de deur van het zijvertrek te openen, waarin hij zich begaf. /} '

Men kan ligt denken, dat onze vriend niet infliep en evenmin koud werd. Eindelijk floeg het twaalf ure — de Lionezer was naauwelijks uit het bed gelprongen, of hetzelve werd het onderfte boven gekeerd, en door eene in het naburige huis gemaakte opening drongen vier wel gewapende booswichten binnen. Maar door de andere deur traden ook verfcheidene nog beter gewapende dienaars der politie het vertrek iri, die zich van de roovers meester maakten. Deze laatfte waren lieden van goeden huize, die daarom ook niet geradbraakt, maar voor hunnen ganfehen leeftijd opgefloten werden. Twee hunner leefden bij de revolutie nog, en kwamen als offers der aristocratie los. Zij fpeelden in de September-gruwelen van 1792 eene voorname rol.

Het plan was op den post ontdekt geworden; terwijl men eenen anderen correspondent nafpoorde, en, bij vergisfing, de brieven van een met elkander corresponderend rooversgezclfchap opende.

*hd-