is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQO de onbekende te brachfeld.

den weg fiaande, kamerpot. Hij kwam der vijandin tusfchen de vervolgende voeten, zij ftruikelt, valt — haar, van toorn glotijend, aangezigt kust den kouden grond — hare rijzige geftalte, zoo~ lang als zij was, uitgeftrekt, nuk de deur, door welke leonora fpoedig ontvlugt was ; en zoo gelukte het deze, om onvervolgd en onmishandeld, te ontkomen.

Doch wervvaarts zou de verfchrikte vlugten ? Zij had hier geenen vriend, geenen befchermer als haren geliefden! — Hier viel niet te kiezen, zij kon zich, wegens den fchrik, niet bedenken — zij ijlt naar ferdinand's , nabij gelegene, woning.

Zij trad naauwelijks in zijne kamer, of hij vliegt baar met verrukking tegen. „ Gij zijt de mijne ! " roept hij onder duizend kusfen uit, zonder naar de oorzaak van hare komst te vragen.

Eindelijk geeft men opheldering. Het verhaal van hetgene, dat beiden was bejegend, verwekt bij de gelukkigen meer gelach dan toorn. Leonoha bleef dezen dag" bij eene weduwe,, die in een kamertje van dat buis woonde. Vervolgens ging rudolf naar den overfte, om alles in orde te brengen.

Men luistert, men verwondert zich, de overfte lacht, jeannette weent. Hare gramfchap was door de fmart van eene buil, die zij door den val had gekregen , in eene foort van aanftootelljke treurigheid veranderd, die zooveel te heviger werd, toen zij hoorde, dat alles met den graaf in orde was, en dus voor haar onmogelijk, om hare-wraak en liefde te bevredigen. Het hals» fieraad en de andere zaken werden overgegeven, doch het noodlottige briefje, dat, in duizend ftukken gefcheurd, op den grond lag, hield men terug.

's Anderen morgens reisde ons paar, in het rijtuig van rubolf, naar de vorftelijke hooldftad. Hier bleef leonora zoolang in het huis van den laatften, tot ferdinand van ... n terug kwam , en binnen korten tijd werd het huwelijk voltrokken. Nog tegenwoordig herinnert het gelukkige paar zich dikwerf aan het avontuur , dat hen te Brachfeld bejegend was.

Men kan zich gemakkelijk voorltellen, welk een op. zien dit nooit gehoorde voorval, in die goede ftad haarde. Sedert den onvergetelijken dag, op welken de burgemeester met den opperprediker, die denzelven van den kanfel had gefmeten, op de openbare markt in een

woe-