Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ALEXANDER DEN GR00TEN. . &79-

De Scytifche woestenijen hooren wij,TjJ* Griekfche fpreekwoorden ten fpot verdrekkea, doch^u,

best van alle geeft, breidel dan uw gêluk» zoo zult gij hetzelve des te gemakkelijker regeren^en. "n onzen zeggen, dat bet geluk zonder voeten s en flechts hatfden en vleugelen heeft: maueerhet de handen toefteekt, duldt het niet dat me,a J« byj vlerken tevens aangrijpe. Eindelijk» ™|ien f *en.-s a zijt, behoort gii den dervelmgen ^^» ttftS^ en geenszins derzelver voorregten hun te ontrooven doch indien gij niet meer dan .een mensch «a. , denk dan altoos aan hetgeen, wat gu zijt. zich met zulke dingen te bekommeren, waardoor git

U oltot^rd^n, welken gij den oorlog niet aan, daan hebt als lan uwe goede vrienden> bedienen, want onder gelijken is de ^g^^fe g zij fchijnen aan elkander ge^ die[ hunne bjc^ gen elkander nog met §>-met d t mimer voor overwonnen hebt, wacnt u, vw u

bond» onderteekenen en de goden «eji. Wi| erkennen den godsdienst in de trouw zelve, want üie de menfchen niet ontzien, bedriegen Jego*^ EJ gij behoeft geen' vriend, over jwens genegeuheia gg nviifelen moet. Voor het overige zult gj onj/5 waarders van Jziè en 2^ hebben Indien gf-gj ons niet fcheidde, grenzen wij «a« te °; h* 2W; breiden wü ons tot aan Thraa* Vh> ™ °et

ïsx* loopt, dat y^j^gK^öa

b 4

/

Sluiten