is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN EENEN IN ENGELAND woonachtigen reiziger. 3 iq

wchard den derden, in hetwelk de fchrijver veel gebruik van shakespear gemaakt heeft. Dit was een geluk voor mij, want hierdoor was ik in ftaat beter over het ftuk te kunnen oordeelen, dan anders mijne uiterst beperkte kennis der taal mij zou veroorloofd hebben. Het .ftuk valt iets later in richards geschiedenis in dan shakespear en loopt iets verder. Woodville komt er in voor.

De tooneelfpelers bevielen mij over het algemeen zeer goed, vooral degene, welke voor richard en ue Koningin fpeelden, hunne manieren en uitboezemingen waren zonder gemaaktheid; vooral meende ik in «en veel van die noodige eigenfchap der tooneelfpelers te vinden, welke ik aanleg (proprietyj noem, welke de meeste, welke ik de rol van richard zag uitvoeren, ontbrak, zoowel in Duitschland en Frankrijk, als zelfs in Engeland. Hollandfche verzen zijn zeker voor ?e ooren niet de ftreelendfte muzijk, evenwel geloof Jk, dat wij Duitfchers er een bijzonder vooroordeel tegen hebben, en dat de Hollandfche taal ons minder «lein, gemeen en ellendig zou toefchijnen, als zij minaer met de onze vermaagfchapt was.

De meeste Duitfche woorden, welke ik verftond, kwaden mij verbasterd voor, bijna zoo als onze taal in den mond der geringfte volksklasfe.

Men zeide mij, dat de Hollanders eene menigte too» neelfchrijvers hebben, van eenige van welke zij zeer hoog opgaven. Ook fprak men van eenen Hojlandfchen sha*Espear. Ik laat dit gelden; evenwel kan ik mij niet Onthouden, hier eene opmerking mede te deelen: —

(Het Vervolg en Slot in N9. $.)

S.E*