is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.18 VERZOEK VAN ERNST VAN OLDENBARNEVELDt VAN DER HELL, STEVEN VAN DEELEN , DIRCK VAN

oldenbarnevelt ende adriaen van vurstenburch, hyer annangende, folde dairomme wel dynftelick ver* foucken v. Éd L. ende G. Appointement op die mar* g:ne van defen . dairby den Griflier des Hoves van Gel* relant, ende den Secretarien van deler ftadt bevolen» ende geordonneert worde den Suppliant toe boeck te fiejlen, ende van nu voirtaen mede te verfchryven, als anderen van Adel. Dit doende.

Jan dit ftuk was gehecht het volgende attest en meer.

Wy Onderff. Jonckheren des amptz Nyekerck doe" condt ende bekennen mitz delf in forme van attestatie» hoe dat ernst van oldbnbarneuelt in der tyt ^ graeff, fynes affcompst legitime van die rechte ftamö1 ende gedachte van aldenbarnevelt is, wekker ou5 fyn vuralderen litmaten der lantfehap op Veluwen '5^ geweest ende altoes haer verfchryvonge hebben 0Ö1' fangen, gelyck anderen van Adel als ouck noch ^e blieken fal in die alde boecken.

Dit alles vurfchreve bekennen wy als boven waef'( achtich t fyn ende hebben derhalven desf mit onfer eigener hant ende namen onderteikent. Actum den VI PK cemb. A°. 1592. [En was onderteekend in deze or^J

Wyllem Bentynck

Adriaen van fternian va" de,r Hdl Vnrft™i,„r^ Steven van Delenn Vorftenborch. yan 01denbarneuelt.

En dat dit verzoek met deiï$ Bijlage in originali van mi] 1 bovengem. Sekretarij der ftad y*. hem aldus gevonden en afge/c*1 ven werd, testor

G. VAN HASSELT.

dirrick van oldenbarnevelt

komt aldus, en als derrick , en als derck in de fi^u hen van cosyn cosynss [A] en als dirck C0? v° fils