is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530 kene korte opgaaf van de voornaamste deugden

of bijzondere perfonen heeft gefchreven, eiken brief van paulus afzonderlijk in aanmerking nemende. — Doch om het zedekundig gedeelte onzer leer wel te bevatten, en om de kracht van elk zedekundig bevel wel te overwegen, moet dezelfde weg, op welken men elk deel van het N. T. voorzigtig en verftandig moet door* wandelen, worden ingeflagen, gelijk duidelijk blijkt uit. de proeven, welke berger (*) geleverd heeft, Er zal» denk ik, geen twijfel overblijven, of men zal het mee1 bijzondere gedeelte der Christelijke zedelesfen , hetwelk vooral zijne betrekking heeft op de opzieners, leeraars en dienaars der Christelijke gemeenten, uit elk boek af* zonderlijk uitgekipt, kunnen daarttellen en aanprijzen, indien in meerdere gedeelten van het N. T. zoodanige uitfpraken, met denzelfden nadruk en belang voorge* fteld, voorkomen, als er in de brieven, welke wij heb» ben opgeteld, voorhanden zijn. Doch nergens, fchooü, er Hand. XX: 18 volgg., i Corinth. IV: i volgg.J i petr. V: i volgg. en elders, hier en daar verftrooid, dergelijke bevelen voorkomen, nergens, zeg ik, heeft paulus gefchreven aan die mannen, welke gemeenten zouden Itichien, en in behoorlijke orde zouden brengen, of die opzieners en beftuurders, enz. zouden verkiezen , zoo als hij gefchreven heeft aan timotheüS en titus; nergens worden dezelfde raadgevingen en bevelen zoo als ope'én geftapeld gevonden, en zoo dik' werf herhaald; nergens worden de gewigtigfte zaken in zulk eenen gemeenzamen trant, en evenwel zoo ernftig voorgedragen, als in die brieven, welke herderlijke, of beter gemeenzame brieven genoemd kunnen worden» Laat ons derhalve ten Hotte deze zaken ,eens aanüip' pen, doch, opdat onze verhandeling niet te verre uit* dije, zullen wij dezelve kortel'tjk behandelen, dezel^ met weinige woorden opgevende: want alhoewel # weet, dat er uit deze proeven niet dezejfde vruchten zullen voortvloeijen, welke men zou kunnen verwach* ten, indien men uit een moeijelijker boek de zaken, welke in vele zwarigheden en twijfelachtigheden zéa ingewikkeld, ontleedde; ja! dat vele, ik laat ftaan»

al*

(*") Verfuch einer moralifchen Einliitung ins N. T. fiir &eli' gionslehrer und denkende Christen, van imman, BgRGaR» ^ri$t ïheil, Lemgo 1737,