Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554 VERGELIJKING VAN DE WONINGEN DER MENSCHEN.

bouwde {treken veronaangenaamd te worden. Bij "{t* itek verrukkend zijn ook te dezen opzigte het Bernfche, het Opper - Engadinfche, en de oevers van het Zuricher meer. De platte daken komen reeds hier en daar in Zwitferland voor.

Minder verwondert men zich, dezelve te vinden "i het liefelijker klimaat van Italië. De geheele bouw-ian* hier te lande is evenwel niet meer zoo Oostersch. als dezelve in oude tijden geweest is. Men bouwt, federt het afnemen der rijkdommen, ook minder dan te voren vau Cararisch marmer. Steen evenwel is de heerfchen* de bouwftof van de fteden, in de provinciën van Na" pels meest kalkfleen, voor de hoofdftad zelve lava. Boe* renwonin:en met ftroodaken komen in het noorden van Italië voor.

Velerlei bouwftofFen worden in het zuiden van Frank' rijk gebezigd, b. v., zandfteen, kalkfteen, krijt, en» als vooral opmerkenswaardig, gellampie aarde, die ifl de omilreken van Lyon t en hier inzonderheid tot het aanleggen van landelijke lusthuizen, gebruikt wordt. Parijs voorziet zich voornamelijk uit de omgelegene kalkiteengroeven. In Provence beerscht de Oosterfche gewoonte van zeilen boven de (haten uit te fpannen. Ook de openbare fonteinen dragen in de zuidelijke dee» len van Frankrijk bij tot de fchoor.heid van vele fteden» die evenwel voor een aanmerkelijk gedeelte weder verlie* zen door onzindelijkheid. Overigens is de deels goede, deels zeer fchoone bouvvirant van verfcheidene Franfche fteden, vooral ook van de hoofdftad, genoegzaam erkend.

Een minder zuivere fmaak, welken men door pracht

wil vergoeden, kenmerkt de aanzienüjkfte gebouwen

der Spanjaarden. Zindelijkheid ontbreekt zelfs in de

hoofdftad. Donkerheid van aanleg kan bij fommige

hunner fteden, die overigens vrij wel gebouwd fchij*

nen , een overblijffel zijn van den bouwtrant def

Saracenen. Kastilie's dorpen kunnen voor een groo£

gedeelte wél de vergelijking uithouden met de gewoöe

dorpen in Sak/en. Eenparig het best bebouwd zijn de

ook, in andere opzigten welvarende , te voren bijzonder

begunftigde, en door nijvere menfehen bewoonde, Baski*

fche provinciën.

In Portugal ziet het er, ten opzigte van zindel^e1."» ° met

Sluiten