is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in DE ZOOGENAAMDE STELLIGE WETENSCHAPPEN. ÖOI

gen te vernieuwen. Ik vervolg dus de gefcliiedenis der chemie niet verder, en ga willens en wetens voorbij, hoe helmont de allereerfte uitvinder is geweest van het gas, eene uitvinding, die heden als de fpil, waarop de nieuwere chemie voor een gedeelte draait, bij velen befchouwd wordt. — Ik zwijge geheel van herman boerhave, om wiens roem te vermelden of verdienden te waarderen, mij in één woord alles ontbreekt; 's mans vriend en ambtgenoot, de letterheld schultens, heeft die taak in zijne Lijkrede op eene wijze volbragt, welke, zoo nïet al ten volle aan den eisch beantwoordende, echter genoegzaam is ter wederlegging van dezulken, die aan Holland alle aanfpraak op deelgenodjtfchap aan het rijk der Pofitive Wetenfchappen ftrijdig maken. Deze eenige herinnering

echter is noch aan mijnen perfoon, noch aan mijne ftudiën vreemd, dat boerhave te meermalen erkent, zijne vorderingen bij uitfluiting te danken te hebben aan de beoefening der Ouden, in welker fchriften de zaden verfpreid lagen, welke, op den wél toebereiden akker van zijn vernuft overgebragt, de heerlijkfte vruchten Van folide wetenfchap hebben opgeleverd. Hoe veel toch boerhave ophad met de Ouden , blijkt niet alleen daaruit, dat hij hippocrate's, celsus, dioscorides en plinius aanhoudend beoefend had, maar ook dat hij de geheele oude wijsbegeerte had doorgearbeid; terwijl hij, nog te Lcyden ftuderende, in het Filozofach Judi~ torium eene welgeftelde redevoering hield, ten betooge dat cicero in zijn Werk over het haogfte goed {de ft' nibus~) het gevoelen van epicurus volkomen juist gevat en bondig wederlegd had: en zoo ziet men dan ook, dat bedrevenheid in de oude letterkunde den roem in de eigenlijke wetenfchappen niet uitfluit of verbant,

{Het Vervolg en Slot in N°. 14.)

Pp 5 IETS