is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 14

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g50 EXTRACT UIT DEN INVENTARIS

luivre heeft, waer van 't eerfte jaer verfchy. rieri fall Martini ende kersmisfe defes jaers XVIC negenthien , dus hier uJï 1 <£•

F'*n party Landts genaempt de Calleveen groot omtrent acht of negen margen , mede lele«en op 't Hoogelandt, daervan bruycker fs Geurt Hewccxen 's jaers voor tachtich Car. sul lens met een huys ende berch daerop ftaen. ie wekken berch den huyrder verclaert hem teï te comen, ende heeft aen t felve huys ende landen geen voorder huyre, dus hier Ixxx <<. De vierde piert van de Houffmale Rente zynde efiriige land.ryen gelegen op 't Hoogelandt voorfr. die verpacht worden in t geheel by aen Hemmester van de male woonende binnen Amersfoort, ende jaerlicx wort betaelt t>te. Margareta, daer van tegenwoordich Rentmr. is Hendrick Both tot Amersfoort, t welck on^evaevlyck 's jaers vuytbrengt ontrent t festich Car. guldens, doch 't eene jaer minder, 't ander meer, dus hier 'X cC

Noch een partye Landts genaempt t groote Nieuwlandt meede gelegen op 't Hoogelandt «mot omtrent fes margen, aen een wsi*t. geleegen , daer van bruycker is Jan Lambeufe die het felve noch in huyre heeft tot Martini offte Kersmisfe-XVIc een ende twmtich toe, als wmneer fyne 'huyre kompt te expireren , ï iaers voor 't fcventich Car. guld. dus hier lxx. <£. Noch een partye Lands groot omtrent drye marden fvnde de helft van Steyne Camp, daer* aft bruycker is Jan van Coet, 's jaers voor 't festich Car: guldens ende heeft noch huyre tot Martini festhien hondert twmtich toecomende, dus hyer - • • lx. c£. Het vierde part van de Zylhorst, geleegen op t Hoogelandt voorfchreven, welk vieroe paert groot is omtrent vyftien margen, met een huys fchuvr ende twee bergen daerop ftaende, waer van eten eenen berch den bruycker is toecomrnende , daeraff bruycker is Rutger Rycx 's iaers voor Hondert dertich Car: guldens, ende heeft geen voordere huyre j dus hyer ex» cj-