is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER TANFANA. 74$

neemt een hooger hemelsch leven in den mensch een begin — zijn voornaamtte wensch is en al zijn pogen, om volmaakt te worden, zoo als de hemellèhe Vader volmaakt is.

Om den mensch tot dat hoogere Goddelijk leven te verheffen, daartoe fchor.lt God hem de rede — of een inwendig licht der ziel, waardoor hij de waarheid kennen, het goede van het kwade, het heilige van het onheilige onderfcbeiden kan —n verder de inwendige zachte jlem des harten, welke hem waarfchuwt tegen de zonde, en opwekt tot heiliging — en daarbij liet hij den mensch zijnen wil bekend maken door zijne Openbaring. Hij "verkoos heilige mannen, die den menfchen zijn woord verkondigden. Ten laatfte zond hij jezus christus — „ zijnen eeniggeboren Zoon, „ het affchijnfel zijner heerlijkheid en het afdrukfel zij-

„ ner zelfftandigheid." In denzelven zijn alle God»

delijke openbaringen vervuld.

«j>»»n»M«MI»UII««i.'»<lli»M»^

iets over tanfana, eene godheid der oude batavieren.

Het is bekend, dat onze voorouders, de oude Batavieren , eene Godheid vereerden, welke door tacitus genoemd wordt tanfana, en dat een tempel derzelve zich bevonden heeft in het land der Marfen of Marfacen, welke de landftreek omtrent Tesfel bewoonden; doch deze tempel werd door de Romeinen tot den grond toe gc-üecht. Het is echter de groote vraag, welk eene Godheid, hetzij van het mannelijk of vrouwelijk gedacht, men er door te verftaan hebbe, want dé Romeinen verbasterden de eigen namen, zoowel van de Goden der door hen overwonnene volken, als die van perlönen, zoo fterk, -dat men niet eens juist kan bepalen, hoe dezelve eigenlijk geweest zijn, dewijl zij aan dezelven eenen Latijnfchen uitgang gaven niet alleen , maar ook wel verwisfelden met namen, welke, wat den klank aangaat, eenige overeenZz a komst