is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

738 WETENSWAARDIGHEDEN BETREFFENDE

te uil. De kloosterlingen lachten over zijne buitenfporigheid en gingen wederom flapen.

Vele graffchrifteu werden er op santeuil gemaakt. Zie hier het beste:

Cy git le cèlebre santeuil: - Poetes et FousJ prenez le deuil.

Hier ligt santeuil, de beroemde Poëet:

Neemt, dichters en gekken! den rouw tot uw kleed.

De vertaler dezer wetenswaardigheden meent zijne lezers geen' ondienst te zuilen doen, met hun den zonderlingen man, wien zij betreffen, nader te doen kennen, en deelt, tot dat einde, nog dé volgende levensberigten wegens hem mede, aan de Woordenboeken van moreri en luiscjus , bij het gemis van andere hulpmiddelen, ontleend. y

Jean baptiste de santeul of santeuil, was een reguliere kanunnik van Sint Victor te Parijs, in welke Had hij, op den 12 Mei 1630, uit een oud gedacht o-eboren werd. Eerst dudeerde hij in het coffegre van óainte Barbe; vervolgens onder den geleerden Jezuit, vader cossart , en begaf zich onder de reguliere ka. nunniken van Sint Victor. Hij was een der beroemdfte Latijnfche dichters van zijne eeuw. Op hoogen toon bezong hij den lof van zeer vele groote mannen van zijnen tijd. Parijs werd door hem verrijkt met eene menigte van byfchriften op de openbare fonteinen. De beroemde bossuèt , bisfchop van Meaux had hem lang, maar vruchteloos, aangezocht, om de ongewijde zanggodinnen vaarwel te zeggen, en moeiielijk was het hem, om een prelaat, zoo aanzienlijk, te wederltaan. Onze dichter gevoelde zelfs hiertoe eene verborgene neiging, en eene gelegenheid om te kunnen fchitteren was hem Hechts noodig, om aan een ander vak van poëzij zijne verhevene talenten te bededen. Deze was weldra geboren, want men wist hem over te halen om de nieuwe Hymnen voor het Breviarium van Parijs te

ver-