is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET LICHTEN VAN DE ZEE. 73

ben. Urine, water, en melk worden ook door het gemelde vocht aan het lichten gebragt, zoo men flechts de groote voeldraden dezer medufa's in die vloeiftolTen legt, en eene van die kleverig fap beroofde medufa wilde, wat men deed, niet meer lichten. „ Proefnemingen," zegt de heer spallanzani, „ overtuigden mij, dat dit vermogen van te lichten gemakkelijker op zoet, dan op zeewater overgaat." Twee groote'kwallen, die hij uitperste in dertien oneen water, maakten dit water tot*eene foort van phosphorus. — Een geheel ander phosphoriek fchijnfel, hetwelk eerst so of 24 uren na den dood der dieren begon, werd door den heer spallanzani, niet alleen bij de zoo even befchrevene, maar ook bij niet lichtende foorten van medufa's waargenomen , wanneer hij die doode dieren in putwater zettede , of hiermede befproeide; maar in zeewater ging derzelver licht ten eertte uit. Deze foort van fchijnfel was zoo veel fterker dan de eerstgenoemde, dat men er een gefchrift met groote letters bij lezen kon, en fchijnt gelijkfoortig met het lichten van doode visfchen, dat de heer hulme waargenomen heeft. De Medufa's welke de heer tilesius omftreeks Lisfabon onderzocht, begonnen ook, wanneer hij dezelve op eene koele vochtige plaats leide , reeds in den eerften nacht, en nog, voor dat zij vervloeid waren, te lichteu; echter was dit licht niet zoo fterk, dan dat van rottende inktvisfehen , die ook onder het rotten eenen meer doordringenden reuk van zich gaven.

Hiermede eindigen wij eene befcliouwing van dieren, die welligt door hunne talrijkheid en den bijzonderen aard hunner huishouding, terwijl zij licht in den ftikdonkeren nacht doen ontdaan, en terwijl zij den onderzoekenden geest eene onuitputtelijke ftof tot nadenken aanbieden, tevens meer, dan de overige meer bekende en grootere fooiten van zeefchepfels, bijdragen tot zuivering van de groote waterverzameling onzer aarde, en van den dampkring boven derzelver kusten.

£ 5 DE*