is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I«4 overzigt der nieuwste voortbrengselen

flamme derwijze ontrollen, dat derzelver roemrijk opschrift: in noc signo vinces! een iegeliïk jn het oo"loopt. Is de heerfchende kerk op eene rots gepond* vest, dan zal zij in ftand blijven, maar anders zal zij m duigen vallen. Ja, dit zal, dit moet zij, want zij is van eenen menfchelijken oorfprong. Er zal van de Protedantfche kerk niets overblijven, dan het aandenken aan het onheil, dat zij gedicht heeft. Reeds bemerkt men, dat haar val aanvangt. Zij heeft haren tijd op aarde gehad, zoo a's elke nieuwigheid. De Katholijken gelooven teregt , dat het Protedantismus eenmaal van het ganfche menschdom verworpen worden t De ^breekt aan, wanneer Engeland eenen Katholijken koning, en een Katholijk parlement , hebben zal. Hieruit kan men de ftemtning der Katholijke geestelijkheid van Ierland afmeten; en denken de Katholijke geestelijken van andere landen in hun hart misfchien wel liberaler? Hunne algemeene gronddellino- is en blijft toch fteeds, dat in het geestelijke, evenmin als. in het ligchamelijke, elk zijn eigen geneesheer moet willen wezen.

Onder al de menigerlei bundels van nieuwe preken, welke Engeland even als Duitschland overdroomen onderfcheidt zich eene onlangs uitgekomene Series of Discourfes, etc. By the Rey. p. more he ad, in twee Deelen. De auteur is tweede prediker bij de Episco-' pale kerk te Edmburg, en dus ambtgenoot van den beroemoen kanfelredenaar alïson. Zijne predikatiën zijn zorgvuldig bewerkt, en wel zeer orthodox, maar nog. tans vol Apostolifche zalving. Hierbij fchijnt het niet onvoegzaam, aan te merken, dat alisons verdienden liet eeide door de Edinburger Review wereldkundig zijn gemaakt, en zijne predikatiën, voornamelijk wegens derzelver aanbeveling in dien Recenfent, reeds vijf uit. gaven beleefd hebben. Nu heerscht er imusfchen zoo als men weet, eene zeer groote tweefpalt tusfchen den vierendeels-jaarfchen (quarteriy) Reyiew, en den i.amburgichen; en het is bijkans een ongeluk voor een auteur, dat hij in den laatstgenoemden geprezen wordt. Want dan wordt die lof gewisfelijk vroeg of laat door den ander omver gedooten, en de arme auteur tot in den afgrond verdoemd. Juist dit lot heeft alïson reeds getroffen, en de vierendeels-jaarfche Rcview heeft hem in den laatdeii bundel derwijze doorgehaald, dat zulks

hem