is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÉ ZEGRl's. idj)

DE ZEGRl's.

(Eene Spaanfche Gefchicdems.')

De fchoonfre der nachten, die zich in de lente zöö prachtig op Granada's kusten vertoonen., was tot op de helft verloopen. De oppervlakte der zee was fpiegelglad, de hemel helder, de lucht, beladen met de geuren der mirten, der oranjeboomen en met duizend andere welriekende geuren, waarvan de natuur deze gelukkige oorden zoo mild voorzien heeft, fuisde zacht, door zepbyr-adem bewogen. De plegtftatige ftilte van den nacht werd flechts door de nachtegalen dezer liefelijke bosfchaadjen afgebroken.

Maar plotfeling werd de rust dezer woonplaats, der gelukzaligheid en des vredes door het gerucht des oorlogs getloord. Don lodevvijk de ferez, die zich met zijne familie in zijnen tuin bevond, werd door het fchot der fnaphanen, en door het verwarde gei'chreeuw in een naburig huis, verfchrikt.

De ftormklokken der dorpen kondigden eenè landing der zeeroovers uit Barbarije aan, en verfpreidden eene algemeene ontlleltenis.

Don lodewijk zond zijnen zoon uit, om de manfchap des dorps te verzamelen. Hij vattede de wapens op, liet zijn huis onder de befcherming zijner bedienden, en haastte zich, om zich aan het hoofd zijner vazallen te ftellen. Hun aantal was reeds meer dan honderd, en het groeide gedurig aan. Hij zond eenige af, om het aangevallen huis te onderfteunen; en, daar hij vermoedde, dat de vijand fpoedig terugtrekken zou , begaf hij zich naar eene kleine bogt, welke de eenige plaats was, alwaar de zeeroovers hadden kunnen landen. Wat hij vooruit gezien had , gebeurde: de zeeroovers ijlden met hunnen buit de bogt in. Maar het vuur zijner manfchap dreef hen op de vlugt* acht of tien zeeroovers uitgezonderd, die met geveld geweer ftand bielden, om de vlugt hunner kameraden te dek*jeng. 1820. no. 3. I ken.