Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZEGRI's.

*35

derzelvc, die ook Don lodewijk beklaagde. „ Wij ,, zijn," zeide hij, ,, voor deze valfche en onnare». ,, fchelijke ftaatkunde genoeg geftraft. Het blijkbare

verval onzer monarchij begon in het tijdsbafték, ;, toen uwe voorvaders daaruit verdreven werden."

De Moor, dien abdallah afgezonden had, om de bevrijding van den edelen saydan re bewerken, kwam fpoedig in< het flot van Don lodewijk. aan. Hij ftoncl verbaasd, toen hij den zeeroover in eene gevangcniciiap aantrof, welke in Tctuan volftrekt niet bekefid was. Hij overreikte hem de brieven van abdallah en azida. Met welk eene verrukking befchouwde de vurige minnaar de bekende fchrifttrekken zijner aangebedene . ge* biedfter. Hij was eenige oogenbiikken buiten ftaat, om den brief te openen en des*,elfs ohfehatbareu inhoud te lezen.

azida aan saydan.

- Ach saydan! saydan! waar zijt gij? Indien u de engel des doods —- — Ik beef op deze gedachte. Maar zoo gij nog leeft, indien de fchrifttrekken, door de hand uwer getrouwe azida geteekend, u bereiken mogten, zoo neem het goud en de juweelen, welke de trouwe markon u zal overhandigen: geef alles voor uw losgeld over, en verlaat het fchandelijke land. Mijn broeder zal eene boot naar Mantefa zenden, om ha*iet muley zegri van ons ongeluk berigt te geven. Keer oogenblikkelijk terug, indien gij nog bemint uwe

azida.

Saydan brandde van begeerte, pm zijne fchoone ge» biedfter te gehoorzamen. Hij begaf zich naar Don lodewijk, die zijnen gevangenen te zeer hoogfehattede, dan dat hij eenig losgeld voor zijne bevrijding zou genomen hebben. Het beroep van eenen koopman was -te zeer beneden de waarde van eenen edelen Spanjaard, en het ftemde meer met zijn hoog gevoel van eer overeen, de losgeving van een aantal Christenen, overeenkomftig den raug van saydan, tegen zijne vrijgeving te eifchen. Juist was hij met dezen voorflag bcI 4 ziê»

Sluiten