Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

adeleide en torstenskiold. 183

vermoedelijken vijand zijns huizes; maar vergeefs: eindelijk ging hij, door ongeluk afgemarteld, naar den koning, en bad om eene geheime audiëntie, welke hem gaarne werd toegedaan. Hij trad voor den monarch ; met drift wierp hij zich voor zijne voeten, en vraagde roet vuur: of hij torstenskiold opgedragen had, om zijne zuster adeleide eenen voorllag te doen?

„ Gij zijt dus adeleide's broeder?" vraagde de koning. — „Indien dit zoo is, zoo kan ik mij zeker aan „ u betrouwen. Ja, ik heb aan torstenskiold opge„ dragen, eenen voorflag aan uwe zuster te doen,

doch niet in zijnen, maar in mijnen naam; want hart

en kroon wil ik met haar deelen."

,, O, uwe majefteit is verraden, op het fchandehjkst „ verraden!" hervattede stiernholm: „ ik heb tor„ stenskiold in de armen mijner zuster gezien.'

Dit was genoeg, om de vlam der ijverzucht in het hart des konings aan te blazen, ja zijnen toorn en zijne wraakzucht gaande te maken, Hij beminde torstenskiold nog wel , maar de gedachte, van zich bedrogen te zien, vervulde zijn hart met bitterheid, en hij werd het fpoedig met zich zeiven eens, om hem, die tot dus verre zijn boezemvriend geweest was, niet ongeftraf't te laten.

Hij beval dus oogenblikkelijk, hem gevangen te nemen. Doch torstenskiold was verdwenen. Een nieuw bewijs voor zijne fchuld, dacht de koning, en liet, in allerijl, in zijne landen het bevel geven, om hem overal op te zoeken, en, waar men hem vond, vast te houden en uit te leveren.

Drie dagen waren er verloopen; gustaaf had nog geene hoop, om aan torstenskiold de beleedigde vriendfchap te wreken, ea zijn hart werd door duizend kwellende en fhijdende driften verfcheurd, toen hij, op den vierden dag, van den vlugteiing den volgenden brief ontving:

s ire t

Ik ben meer dan vijftig mijlen van u verwijderd, en na genoeg buiten het gevaar van uwe regfvaardige wraak. Doch neen! ik wil dezelve niet verder ontvlieden. — Hadde het God behaagd, dat ik gebleven ware en door het ondergaan der ftraf, die mijne trouweloosheid verM 4 dien£»

Sluiten