is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANS VOLKMAR REINHARD. 260

met zijne tijdgenooten. Terwijl zijne meeste ambtgenooten in tegenovergeftelde rigting hun leven verloren , en het leven hunner gemeenten in gevaar bragten, voerde hij zijn geloof confequent door het leven heen, en liet hetzelve als vast gegrond tot een levendig aan» denken aan de zijnen achter.

(Het Vervolg en Slot in N°. 7.)

land- en volkskundige berigten van zendelingen.

ï. Over Labrador.

De Hernhutfche zendelingen, die reeds federt het jaar 1771 het Christendom op de oostkust van Labrador verkondigd, en zich, gelijk ook wel elders, onder de bewoners van dat land bij uitftek bemind en geacht gemaakt hebben, waren, bij de jaarlijkfche overkomst van eenige noordelijker wonende Eskimo's in de gemeenten van Okkak, Nain en Hopedale, door- deze finds lang aangezocht, om toch ook het Evangelie onder hen, en in den meer bevolkten noordhoek van La~ brador te komen prediken. Een zamenloop van ongunftige omftandigheden verhinderde zulk eene onderneming tot in het jaar 1811, toen eindelijk de broeders kohlmeister en kmoch, van welke de eerfte de taal en de zeden des lands door een zeventienjarig verblijf geleerd had, met goedkeuring van de Synodale Broeder - commisfie , en na voorafgegane briefwisfeling met het Londensch Zendelingsgenootfchap op reis gingen. Het uitrusten van een tweemast-vaartuig, onge« veer 45 voeten lang, 12 breed, en 5 diep, had hen, benevens andere toebereidfels, gedurende den winter bezig gehouden.

Zij vonden hunnen moed en hun geduld menigmalen door oponthoud en gevaar van ijs, ftorm, tegenwind, ftilte, klippen en draaiftroomen, op harde proeven gefteld; maar de achting, de opmerkzaamheid, de dankbaarheid, en de gedienftigheid, die hun van tijd tot tijd door de ' kust-