is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftCO CONTRA POLITIE.

Men klaagt over mangel aan gereede penningen. Ër

zal een fchok noodig zijn, om alles weder tot deszelfs natuurlijke gedaante te doen wederkeeren De verdeeldheden, welke bij de confuls, het tribunaat en bij den lenaat heerfchen, doen de koningsgezinden voor hunne zaak de beste hoop koesteren.

„ Volgens ontvangene berigten, fchijnt het, dat de Vendeers een gedeelte van den algeraeenen Staf van Pa* rijs op hunne zijde hebben gekregen. Iedereen verheft zijne Hem tegen buonaparte. Elkeen viert den teugel aan zijne droefheid, wegens het overlijden van lodewijk XVI. Men zegt dat het verkeerd' geweest is, den troon van dien vorst omver te werpen , daar men eenen nieuwen voor een' moordenaar wil oori01ten (*). v °

„ Men ziet overal verzamelingen van volk. Men wil, dat er verdeeldheid heerfche tusfchen buonaparte en de twee andere confuls. Men is over verfcheidene door euonaparte aan de Fendeërs gerigte pro. clamatiën ten hoogfte verontwaardigd. De woestheid waarmede hij zich in de laatfte dier proclamatiën uitdrukt, heeft hem de achting, welke men hem toedroeg, geheel benomen. Men verwacht eenen flag, welke zich weldra zal doen hooren. Euonaparte vreest voor den tegen (land, welke zich bij de wetgevende vergadering tegen hem voorbereid: hij haakt naar eene willekeurige magt (f), zijn val fchijnt niet alleen zeker, maar nabij (§).

(*) Het is bekend dat B. op zekeren dag op het volk met fchroot heeft doen fchieten.

(f) De fchrijver dezes briefs heeft niet gedwaald.

CS) Ongelukkig heeft de fchrijver in het laatfte gedeelte dier voorzegging gedwaald; de hemel zij geloofd 1 dat hij echter niet geheel gedwaald heeft.

«tt-