Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

493

beknopte geschiedenis

brekkig, federt 1657 de lesfen onafgebroken hadderi voortgeduurd, uitgezonderd in het jaar 16-2, toen in de maand Juni] deszelfden jaars, de Franfchen de dad innamen en' beze,t hielden; zoo bleef echter de fchool, die in hare inkomften veel moest lijden, aanhoudend kwijnen, en kwam eerst haar verval te boven in het jaar 1681, federt welken tijd zij met zeer geringe middelen , gedurende meer dan honderd jaren , een' bloeijen» den ftaat genoot, en eene kweekfchool is geweest, niet alleen van hoogleeraren, die, naar elders verroepen, fieraden van ons land zijn geweest, maar ook van een zeer groot aantal mannen, die in verfchillende betrekkingen, zoo in de kerk als in den (laat hebben uitgemunt. De ongelukkige jaren alleen van 1784—1787, de ongehoorde plunderingen, die in het laatstgenoemde jaar te Harderwijk zijn bedreven, de daarop gevolgde groote, en den vaderlande hoogst nadeelige ftaatsverandering in bet jaar 1795, hebben niet weinig den ftaat der hoogefchool benadeeld. Dit nadeel zou nog veel grooter geworden zijn, had zij niet het geluk genoten, dat hare verzorgers niets fpaarden, om haar (leeds van uitdekende leeraren te voorzien; grooten lof komt te dezen aan allen toe, maar bijzonder aan dein hoogedel geboren Heere j. V. w. baron van spaan tot- biljoen, die, fchoon genoodzaakt in den jare 1795 zijnen post te verlaten, denzelven weder aanvaardde in den jare 1802. Deze waarlijk ijverige Maecenas heeft noch moeite noch kosten gefoaard, om de hoogefchool den uitgebreidften dienst te doen , en eiken nadeeligen flag , die haar dreigde, af te keeren. Het was vooral ook door zijne tusfchenkomst, dat tijdens de gewezen Franfche koning louis in die ftad was, aan de akademie het gewezene rnuntgebouw werd afgedaan, hetwelk tot een gefchikt Mufeum zou zijn in orde gebragt geworden , hadden de tijden zulks niet verijdeld. Reeds waren de ontwerpen gemaakt, de kosten berekend op bijna ƒ 19000 - : - : , en elk vleide zich , weldra een plan volvoerd te zien, hetwelk aan het vaderland

Üngen, bevolen zij den pedel, deu fchepter met zijnen mantel te omrollen, om niet Unger een voorwerp van befpotting te zijn. Vergelijk roukens , t. a. p. Pag. 7. en I. in ds BETouw , Annalen Noviomagi, Pag. aao.

Sluiten