is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jöö eenige bijzonderheden

Eenige Bijzonderheden rakende giüekenland. (*}

Het fchoone en vruchtbare eiland Zatite, omtrent 60 Ëngelfche mijlen in omtrek, hëeft 40,000 bewoners, en van deze omtrent 18,000 in zijne gelijknamige hoofddad, die bekoorlijk gelegen, en vrij wel, in de Italiaanfche manier, gebouwd is. De bergen van dit eiland beltaan, gelijk in de meeste gewesten van Griekenland, uit kalkdeen. Deszelfs pekbronnen zijn reeds door de ouden vermeld, Men heeft er bijna alle maanden twee of drie aardbevingen. Vele krenten, olie en wijn worden er uitgevoerd; maat de invoer beteekent weinig. De Zantiaten zijn nog zeer achterlijk in de befchaving van den geest, en-in de zeden en gewoonten van het gezellige leven. Hun hieuw Grieksch is met veel Italiaanse!) vermengd, en dit laatlte wordt hier vrij wat gefproken. Een zekere plato heeft er eene fchool gedicht, en er worden eenige wél gefchrevene en op goed papier gedrukte nieuwsbladen, in het hedendaagfche Grieksch, uitgegeven.

Cefaïonie, 100 mijlen in omtrek, drijft eenen gelijkfoortigen koophandel als Zante, doch is minder vruchtbaar- De Ëngelfche majoor dubosset beeft zich op dit eiland verdiendelijk gemaakt door het aanleggen van wegen en bruggen, en door het opzoeken van oudheden. De Cefalonifche jongelingfchap bezit veel vlijt, en ftudeert gaarne in de geneeskunde, zoodat men bijna in alle groote Turkfche deden eenige artfen van dit eiland aantreft. In het algemeen heerfchen hier vernuft, dimheid, werkzaamheid, en eene innemende manier van omgang, maar ook fnapaehtigheid, bijgeloof en twistzucht, inzonderheid bij de Papa's, die zich onder andere tegen den invoer van de aardappelteelt verzet hebben, omdat deze vrucht de appel zijn zou, waarmede de flang eva verleid heeft. Woest en bergachtig, maar tevens zeer romanesk

is

Q*) Zie Travels trough the lonian Sees, Albanië, M

HENR.Y HOLLAJSD, l^OtldOtl l8l5«