is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 43, 20-11-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HST SPORT BLAD.

6

mm -

Voorspel.

Evenais bij eiken wedstrijd ging ook aan den Engeland—Nederland-wed. trnd een voorspel vooraf in den vorm van veelfuldiggeklik-k!ak van camera's, het binnenkomen der toeschouwers, enz. Nadat de beide elftallen binnen de renbaan, vóór de kleedkamer, door een vijftal fotografen waren gekiekt en we one naar het terrein begaven, liep de groote zijtribune, waar o. m. voor onze officials en reserves goede plaatsen waren gereserveerd, reeds geheel vol. Aan de andere zijde van het terrein echter bleven de tribuneplaatsen met tientallen onbezet en 't moet den Hullschen toeschouwer wel eigenaardig aangedaan hebben van de bijna 40,000 beschikbare plaatsen er slechts ruim 6000 bezet te zien. We moeten echter niet uit het oog verliezen, dat het hier 'n wedstrijd van amateurs gold en dat men in Huil verwend is door de groote professionaLmatches en rugbywedstrijden, zooals er gelijkertijd met onzen wedstrijd een plaats had van Huil versus Laed8 en welke door zeker 20 a 25,000 toeschouwers werd bijgewoond.

Een kleine honderd Hollanders was aanwezig om de Ned. Elftal-spelers aan te moedigen. Behalve de dertig van Vrijdag waren ook Zaterdag-morgen nog een 30-tal supporters te Huil gearriveerd, welke, mat die welke over Harwich en welke over Londen waren gekomen, het honderdtalletje bijna vol maakten. Zij vormden te zamen een hechte Oranje-kolonie op de groote tribune en hebben zich gedurende den geheelen wedstrnd niet onbetuigd gelaten. De aanmoedigingskreten als „Hup Holland!" en „Hüüig!" waren niet van de lucht, tot groot vermaak der nabjjzijnde Engelschen, die niets van deze krijgskreten begrepen.

De Wedstrijd.

Klokslag halfdrie betreedt Da Korver, gevolgd door zün 10 getrouwen het terrein; allen worden hartelijk toegejuicht en speciaal aan Qöbel, dien men zich nog van den vorigen wedstrijd herinnerde, viel 'n warme ovatie ten deel. Met nog iets meer enthousiasme begroet,

verschijnt daarna Woodward met zjjn trawanten allea gekleed in het traditioneele witte hemd met blauw wapen. E ven wordt „los* getrapt, een derde-rangsphotograaf probeert nog 'n kiekje) te nemen, en dan roept de scheidsrechter de heer W. Nunnerley, van Wales, de beide aanvoerders bij zicb. De Korver wint den opgooi en verdedigt eerst het stadsdoel. Windof zon was er absoluut niet, zoodat in dit opzicht het winnen van den opgooi weinig waarde had.

Als grensrechter voor Engeland treedt op de heer L. O. B. Coverdale, als idem voor Nederland de heer J. P. van Bel, «ls zoodanig gedurende de heenreis benoemd. Dank zjj de welwillendheid van den verslaggever van „Het Vaderland" kon de Hollandsche grensrechter in een doelmatig tenue verschijnen.

De volgende elftallen stelden zich inmiddels op:

R. G. Brebner T. C. Burn A. E. Knicht

H. O. Littlewort A. E. Peacock J. Dines B. J. Bate n an V. J. Woodward G. H. Barlow H. W. Raymond Bev. H. V. Farnfleld TT. Bouvy, J. Vos, W. Buitenweg H. de Groot P. v. d. Wolk L. Bossohart J. M. de Korver J. Boutmy P. Bonman D. Wijnvöld M. J. Göbel

Even voor drie uur, Hollandsche tijd, trapt Woodward voor Engeland af en van dit oogecblik is het „Hup Holland" niet van de luch. De aanwezige Hollanders hebben zich met 't un aanmoedigingskreten dapper geweerd en „The Sports Mail" van „The Huil Daily Maü« schreef o.m., dat de Hollandsche longen te benijden waren.

De eerste verkenning heeft plaats op Nederlandsen, gebied, waar aanstonds onze middenlinie aan 't werk wordt gezet. De Korver toont zich reeds dadelijk in buitengewone conditie; overal, waar gevaar dreigt, is deze stoere Spartaan te vinden en noch Woodward noch Farcfield vermogen iets tegen onzen aanvoerder. Bok verplaatst het spel, en Jan Vos krijgt het leer te pakken. Hij komt in botsing met Woodward en gelijktijdig valt Vos