is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 48, 24-12-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIT 8P0BTBLAD

11

insluiting, dan ging het op het H.V.V- doel los; Nico Bou»y maaide weer met zijne lange loopstokken, met zijn snelle rennen, langs de lijn, maar Feith en v Ltijden bleven meester over het terrein; een prachtkans liet C. Sundermau door zgn treuzelen glippen. H V V wilde gelijk maken, aanval op aanval werd op het roodwitte doelgebied ondernomen. Teddy Kuntze toonde zich een snel looper, een scherpschutter in optima forms; Boelie en Deetje gaven Barend gelegenheid zijne handen te warmen aan hunne pittigste schoten, maar deze gaf geen blaken dankbaar te zijn voor die grates verwarming.

Het overwicht der geelzwarten hield met aan, uit een snel opbrengen van den linkervleugel kreeg Dolf Bou»y den bal; een scherpe treffer belandde in De Weerds knuisten, Sunderman liep in en botste daarbij vrij onzacht tegen den k<eper op. Deze, die een oogenblik buiten gevecht gesteld was, kon vlak daarop niet beletten, dat Nico den stand op 2-0 bracht.

De felle druk, dien H.V.V. daarna op het met leeuwenmoed verdedigde D.F.C doel uitoefende, vond zijne belooning, Boelie Kessler wist Barend te passeeren. Ondanks het harde zwoegen der H.V.V. ers nog voor rust den gelijkmaker in het net te plaatsen, leidden de roodwitten, toen de rust aanbrak. Bij de hervatting scheen in de D F.C.verdediging, zoowel Triebei als Bozuwa in de eerste helft te veel van hunne krachten te hebben gevraagd. Kuntze kreeg nu gelegenheid zgn volle snelheid te ontwikkelen. D Kessler zette zijn voorzet langs den uitgeloopen v Hemert in een doelpunt om. De stand was nu gelijk. Wie zou de leiding veroveren? Kuntze zette van den vleugel een hoog boogschot in, v. Hemert greep, maakte daarbij de verboden wandeling; op de in één gelid geschaarde reodwitten vuurde Noordunn een kogel af, dien v. Hemeit met een sierlijken zwaai over de doellat wipte. Een doelpunt waarbij uit een hoekschop Koopman den bal in eigen net zette, werd H.V.V. niet toegekend, daar de referee al had gefloten voor buitenspel.

Toegebruld door het talrgke publiek namen de rood-witten het spel inhandon; heel wat projectielen werden in de goede richting gezonden ; ein daarvan werd door v. Leijden van eene verdachte plaats — die er bijstonden, beweerden beslist, dat het binnen het doelgebied was - teruggehakt; toch kan D.F.C. het geelzwarte net niet doen trillen. De H.V.V.-verdediging liet een stevig, betrouwbaar spel zien, vreesde niet met een flioken duw den schutter op zijde te zetten. De insluiting, die D.F.C. had doen opstuiven naar het H.V.V.-doe), werd door de geelzwarten verbroken ; D. Kessler zag kans met leder voor den voet op te-rennen, de toesnellende Barend mocht voorde der derde maal visschen. H.V.V. leidde, zette er alles op die leiding te behouden. Wel hielaen ze een oogenblik het spel in handen, kregen Spillenaar Bilgen en D. Kessler kans nog een paar maal te vuren, maar van Hemert was in conditie, Qöbelde met lenige handigheid en massieve stevigheid er alles uit. Toen kwamen de rood-witten weer aan het woord. Verliezen wilden ze niet; ze pakken nog eens stevig aan; H.V.V. verdedigde met alle liniën in de achterhoede.

Het regende hoekschoppen; de derde van een ongebroken serie wordt door v. Breda Kolff op prachtige wijze in het net gekopt. Wel werd van beide kanten het vuurtje nog eens extra opgestookt, kregen we in beide kampen mooie voetbalstaaltjes te zien, maar de stand was bij het eindsignaal, toen D.F.C. weer eens geducht aan het woord was, en dat Daar mijn oordeel, buiten aftrek van tijd, drie minuten te vroeg snerpte, onveranderd gebleven.

De DF.C. reserves, die naar het H.V.V.-veld aan den Wassenaarschen weg getogen waren, volgden het voorbeeld hunner oudere collega's en kwamen ook met eon draw: 1—1 thuis. Het niet opkomen van Elie verplichtte hen met 10 man te spelen, Jo Deenen, die tegen Sparta den strafschop genomen had, plaatste thans den kogel keihard tegen den doelman; zijn linketvleugelcollega Sigmond zette, weer uit een penalty, het leder over de do. llijn; meerdere doelpunten z»ten er niet in de lucht.

Met Eersten Kersdag komt Borusia aan den Markettenweg. Weer een van die ontmoetingen, waarvag men zich heel wat voorstelt, die meestal bitter teleurstellen. NEa

Van den Schoterweg.

Haarlem-Sparta! En dat voor de roosbroeken zoo pardoes na de detacl. in Utrecht... Het was somber in de gemoederen der Haarlem-aanhangers en het was niet veel, wat er zoo verwacht we. d van den strijd. Toch heeft dat de menschen geenslins weerhouden, om voor de zooveelste maal maar weer op t trfkken naar het groene veld, waar*- overigens de omstandigheden zeer uitlokten, want de ««scne temperatuur Teen slechts matig

veld vormden even zoovele factoren ten ▼oordede ▼an het voetbal. Daarbij: Haarlem was toch nog altnd Haarlem • m. a. w.: Jo kunt 't nooit weton!

Ook: ™p.V dunkt me, was er niets gerust, op; want ofschoon ze noodgedwongen, w.«■/«J»^ waren door het ontbreken van de Korver en Dassen, bevonden zich toch alle anderen op het appel, m£ Poortman, de Groot en v. d. Wolk voor. Haarlem

^to^lS scheidsrechter Ji^W"»; vansssein gegeven, of we merken dat het een pootig

S"ufschen de nummers 3 en 4 petitielijstje z»l worden, waarbij direct f ? J^gdevolle mare gefluisterd werd langs de lgnen: De Haarlemsche voorhoede gaat werken!

Het spel valt niet met de deur m t huis, maar volgt een regelmatige vorming; het begint in het midden; de voorhoedes maken haar opwachting bij Te^ respectievelijke half back linies^di«>*<»™£. £ dingen die achter haar liggen geheim houden, de Groot merkt dat een special, bewaking van Bouw me* ter, die centre-half is gaan. spel en, 'm glad zai zitten ; Schravendijk vindt wel dat Niouwpoort goed wil en hard werkt, maar dU het misschien toch wel iets makkelijker zal gaan, tegen hem dan Sn de Korver. Dan maakt Haarlem de eerste openingen, om daarbij te constateeren datde Bruijn niet ere tranvast is vandaag, maar kan van van Driel n^g ïïïtat. weten komen, reden dat ze hem nog niet op de proef *™£ stellen. Sparta komt eveneens verder; het is hieibn niet een geniepig mitrailleursweik dat de eerste gaatjes booftTm.ar grof geschut en kanonnen gedoe dat gericht wordt tegen de verded.gingsmuur. Wel er vin doordrongen dat hieronder hetmeuwstetype. „Kanon" niet te onderschatten is ; wordt «« het geSeelte, waarop dit stuk zijn verdelging had aan te richten, alle aandacht gewijd en ™!emalen^d°k? versterkingen ter ondersteuning, « ™" ^£X£oi Het eaat dan goed, maar niet zoodra werden de rooaSïelen il t*e° overmoedig door £ ^«jE op zn strengst door te voeren, of e<m_ontaM» ko^el snort langs den grond, om langs den neerval fend n van S slechts de hatelijke ge™arword,ng op te doen dat de goalpalen toch ook nog ruimte

inDTzijn momenten, die bij het r^^dan altijd het meest beslissen; ah zoo'n schot z.t, dan moet dat voor de makende partij een dusdanige wikkel znnrXt ze niet meer te stuiten zijn m hun aao" wakkerde44 lu,t om doelpunten te fabr-eeren^ komt er echter geen. goaltje van, veine de tegenpartij in eens zoo wakker scnuaaen da ze als do'or Pdo schrik bevangen d'er op os rennen «n in elk geval voor een herhaling met minder gelukkigen aVop ten zeer.te waken. Zoo'n moment was dat Zondag; oog.nblikkelgk na ^ doff^nri waarmee de bal terugketst, Spa.ta af, Baa*lem •t woord. De linkerwing gaat er van dcor,^d. Bruon raakt den voorzet maar half, Houtkooper zakt even door en een reusachtige pil ligt tegen het nrt. Za komen terug, wat soms ontbreekt aan de «oratie wordt dit keer weer goed .«^.Wi^ en als nog eens Houtkooper den bal bq ««hkrflgt slaan van Driel's vinger» zoow.t dubbel en g ijdt de tweede kanier er langs. In zijn „vuur werkelgk an kier in zbn vuur, wf» Jur. Haak te ver doorgeloop», met h"t noodlottig gevolg, dat door zijni cffade staan het punt niet geldig werd Pj^'-g even alsof-ie wou zeggen: Van dntatom miteil je kom ik goed af. En inderdaad deed hij dat, wat betreit de fout; maar het goaltje zat er na eón = goh in, als Haak zijn misn.egen over dat daadwerkelijk toont, dooor nog spartelende voor de goal, een doodend rollertje te geven. g ZÓo is het met de rust, en Sparta geslagen elftal wat des te zekerder wordt, als weer