is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEDENDAAGSCHE OORLOGSSCHEPEN.

11

Het is bekend hoezeer de uitwerking op pantser vermindert bij toename van den hoek met de normaal, waaronder het projectiel de plaat treft, en bij zekere grens dikwijls het projectiel verbrijzeld wordt; maar ook bij het beschieten van de ongepantserde deelen van den scheepsromp moet niet te licht over treffen onder een kleineren hoek met de plaat worden gedacht: men bedenke toch, dat, al zou de ijzeren of stalen huidplaat zelve de granaat niet doen afschampen, haar weêrstandsvermogen door den steun der spanten waartegen zij rust, aanmerkelijk wordt vergroot. Zelfs bij treffen midden tussehen twee spanten, zal het projectiel in de taaie en buigzame weekstalen platen, die tegenwoordig gebruikt worden, allicht een deuk maken en daarna afschampen zonder de plaat te scheuren.

Thans overgaande tot de manoeuvres, die vóór en in een gevecht tussehen twee hedendaagsche oorlogsschepen kunnen voorkomen, is allereerst te beschouwen de inleiding van het gevecht, dus de nadering der combattanten tot elkander.

Drie gevallen doen zich hierbij als de meest waarschijnlijke voor:

le. De schepen, beide voornemens den strijd zonder uitstel aan te vangen, naderen elkander in tegengestelde koersen.

2e. De schepen naderen elkander onder kruisende koersen, hetzij doordat het eene in een bepaalden koers volhoudt, en het andere het den weg tracht af te snijden, hetzij dat beiden tijd willen winnen om de voorbereidselen tot het gevecht te voltooien, bijv. door het langzamerhand opkomen van het stoomproduceerend vermogen der ketels.

3°. Het eene schip, zich wenschende te onttrekken aan liet gevecht, of dit wenschende uit te stellen, laat zich door het andere jagen.

In het le geval verandert de afstand snel, de peiling echter niet of weinig. Het doel heeft eene groote uitgestrektheid in de richting van de baan der projectielen, waardoor het nadeel van de onbekendheid met den afstand wordt opgeheven. Van normaal treffen op boord of pantserdek is geen sprake, wel op torens of barbetten, welke doelen echter door hunne geringe hoogte slechts zelden worden getroffen. Deze deelen maskeeren echter in niet geringe mate het anders licht kwetsbare bovendek en wat zich daarop en daaronder bevindt, tegen granaatvuur. Van den rook van het geschut zal men in de meeste gevallen geen, van buiswater echter in menig geval wèl last ondervinden.

Wanneer het doel der strijdenden is, elkander in tegengestelde koersen voorbij te loopen, ten einde elkander op betrekkelijk geringen afstand en onder, met het oog op normaal treffen, de gunstigste omstandigheden te beschieten, dan zal men zicli in de meeste gevallen, gedurende de nadering, dienen te onthouden van vuren, althans met het zware geschut, welks vuursnelheid gering is. Immers men mag de zekerheid, deze stukken in het beslissende oogenblik van het wederzijdsch passeeren, gereed tot vuren te