is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANKONDIGINGEN. ')

Circulaires Zeemacht.

D. No. 19. — Instructie en de Verordening omtrent de bepaling en de toepassing van den invloed van het scheepsijzer op de kompassen vervallen. Die verordening kan in officiëele^ bescheiden worden aangeduid door de benaming >Kompasjournaal."

C. No. 20. — Voor belangstellenden tot de Marine behoorende, zijn tot een beperkt aantal exemplaren aan het Koninklijk Instituut voor de Marine verkrijgbaar gesteld : gedrukte dictaten der voordrachten over Zeeartillerie (schieten met teekemngen a ƒ 0.50) en Stuurmanskunst (hoogte-correctiën a ƒ 0.10.)

Verordeningen K. N. Zeemacht.

Deel II, Hoofdstuk XI. — Aanvullingsblad 1 bevat wijzigingen van art. 14 en 20, wat betreft wijze en tijd van indiening van de afschriften van tijdmeter- en kompasjournaal, en bepaalt die op 't laatste kwartaal van elk jaar of bij buitendienststelling.

Deel III, Hoofdstuk II. — Reglement op den Victualiedienst is herdrukt.

In het «Algemeen brandreglement voor de onderscheidene Directièn der Marine'" is de bepaling opgenomen, dat oorlogsschepen,_ die slechts enkele dagen op de marinewerven behoeven te verblijven tot het ondergaan van voorzieningen van korten duur of tot het laden van steenkolen, buskruit en ernstvuurwerken aan boord mogen houden; moeten zij voor enkele dagen in de droge dokken worden opgenomen, dan. mogen alleen de gevulde projectielen aan boord blijven.

Een zeeofficier vestigt de aandacht op het onjuiste in sommige opgaven in Tafel XXV van Brouwer, o. a. wat betreft de breedte van het licht van Java's l»,e punt, waarin blijkbaar eene drukfout is gebleven; deze opgave moet zijn 6° 43'52" Z. Met het oog op de noot van pag. 310 en het jaartal van uitgave is het overigens aangewezen, dat men zich, waar mogelijk, van de nieuwste bronnen bedient; voor de lichten enz. in onze koloniën met name van de

1) De Redactie stelt zich voor onder dit hoofd te plaatsen den korten inhoud van Circulaires der Zeemacht, Artillerie-Circulaires en aanvullingsbladen der Verordeningen en aan te kondigen nieuw uitgekomen of herdrukte reglementen, hoek- en plaatwerken, enz.