is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

DE OPLEIDING ONZER ZEEOFFICIEREN.

Marine een cursus bijwonen, die door officieren van den torpedodienst gegeven wordt; maar het is duidelijk, dat hiermede geene voldoende kennis van het wapen kan worden verkregen, maar hoogstens dit resultaat kan worden bereikt, dat van hetgeen men gezien en gehoord heeft, het voornaamste begrepen is geworden. Van onthouden kan geen sprake zijn, waar het zulk een opeenhooping van ingewikkelde toestellen geldt als de vischtorpedo. De gelegenheid om degelijker studie van het wapen te maken, hangt geheel af van het persoonlijk initiatief, en van de welwillendheid van het personeel van den torpedodienst, en ontbreekt voor officieren buitenslands geheel.

Alsof er vrees bestond voor te veel verspreiding der kennis van de torpedo onder het personeel der zeemacht, staat op de thans in klein getal op de schepen verstrekte voorschriften voor het gebruik en het regelen der torpedo's nog het woord „Dienstgeheim", waaruit de opvatting kan worden geput, dat het verboden zoude zijn aanteekeningen uit deze voorschriften te maken, zonder welke het natuurlijk niet mogelijk is zich iets daarvan eigen te maken.

Toch mag verondersteld worden, dat de Staat zelf het grootste belang heeft bij de verspreiding der kennis van dit zoo belangrijk wapen onder het corps zeeofficieren, te meer daar het aantal der officieren, die door eene plaatsing bij den torpedodienst kennis van het wapen opdoen, steeds te klein is, en men dan ook weldra voor de moeielijkheid zal staan om voor de schepen met vischtorpedo's gewapend het noodige met het wapen vertrouwde personeel te vinden: ja, het heeft er allen schijn van, alsof die moeielijkheid zich reeds nu voordoet.

Zijn de contracten met de fabrikanten de oorzaak van deze belemmering in de strijdvaardigheid onzer zeemacht, dat men dan althans eens onderzoeke, of deze zelfde belemmering ook bij vreemde natiën wordt ondervonden, waar de kennis van het wapen veel meer verspreid schijnt te zijn.

Eene beschrijving van de nieuwere stoomwerktuigen onzer schepen, hoewel sedert jaren toegezegd, blijft steeds ontbreken; toch zou dit van veel belang zijn voor de studie in stoomwerktuigkunde der officieren aan boord.

In het bovenstaande is getracht, naast eene doelmatige verdeeling^ van practijk en theorie, in het onderwijs der aanstaande zeeofficieren eenige bezieling te brengen.

Men zegt, dat de loopbaan van den zeeofficier hare poëzie verliest; dit kan ik niet toegeven, maar wèl, dat het bij de hedendaagsche inrichting van het zeewezen moeielijker. is dan vroeger, de illusiën, die men zich als jongen gemaakt heeft, als jonge man terug te vinden. De opleiding nu kan er toe bijdragen, ze te doen voortduren.

Als een jongen van 16 jaar bij de Marine wil, dan „zit er iets in hem", èn opleiding èn organisatie kunnen geen hooger doel nastreven dan dit „iets" er in te houden!

C. S.