is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkoming van aanvaringen op zee.

147

„de Zee" de bij de conferentie te Washington aangenomen »Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee" met de rapporten der Commissiën door den Board of Trade benoemd in 1891 en 1892 en het Rapport der Nederlandsche Commissie over Engeland's voorstellen in 1891 uitgebracht.

Aangezien deze bepalingen vermoedelijk zullen worden ingevoerd, — volgens mededeeling van den secretaris van den Board of Trade aan de Clyde Steamschip Owners association bestaat het voornemen die 1 Maart 1895 in Engeland in werking te doen treden,— verzochten wij aan de Redactie van /de Zee" die temogen overnemen, wat ons welwillend werd toegestaan.

Wij laten de bepalingen in hun geheel hieronder volgen met eenige opmerkingen der Nederlandsche Commissie, x) die met kleine letter onder de artikelen zijn gedrukt.

Inleiding.

Deze Bepalingen moeten opgevolgd worden door alle schepen in volle zee en in alle vaarwaters daarmede verbonden, welke bevaarbaar zijn door zeeschepen.

In de volgende Bepalingen moet ieder stoomschip, hetwelk onder zeil en niet onder stoom is, beschouwd worden als zeilschip, en moet ieder schip onder stoom, of het tevens onder zeil is of niet, beschouwd worden als stoomschip.

Het woord „stoomschip" zal omvatten ieder schip voortbewogen door machines.

Een schip is varende („under way") volgens de beteekenis van deze Bepalingen, wanneer het niet ten anker is, of vastgemaakt aan den wal, of aan den grond geloopen.

Wanneer deze eerste alinea onveranderd blijft, dan wordt de verplichting opgelegd aan alle vaartuigen varende in dat gedeelte onzer rivieren, stroomen, kanalen, reeden, havenmonden en zeegaten dat voor zeeschepen bevaarbaar is, om de bij deze bepalingen vast te stellen lichten te voeren.

Dit kan de bedoeling niet geweest zijn, blijkens Art. 30, en het komt ons voor dat de eerste alinea bijv. moet worden gelezen: uThese urules shall be followed by all vessete upon the high seas and by all useagoing vessels navigating in all waters connected thereivith." Een voorstel in dien zin achten wij noodzakelijk.

Voorschriften betreffende lichten etc.

Het woord „zichtbaar" zal, wanneer het betrekking heeft op lichten, in deze bepalingen beteekenen zichtbaar bij donkeren nacht en helderen dampkring.

Art. 1 (thans Art. 2.)

De bepalingen betreffende de lichten moeten opgevolgd worden

1) Voor meer bijzonderheden zie »de Zee'' afl. Juni 1894.