is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN

welk stoom vervangt, zoodanig geplaatst dat het geluid niet door eenige verhindering kan tegengehouden worden, verder met een deugdelijken misthoorn, geluid gevende door mechanische middelen en bovendien met een goed geluidgevende klok l). Een zeilschip van 20 gross. tonnage of daarboven moet voorzien zijn van een dergelijke misthoorn en klok.

Bij mist, nevel, indien het sneeuwt of bij zware regenbuien, zoowel overdag als des nachts, moeten de seinen, omschreven in dit Artikel, gegeven worden als volgt:

a) . Een stoomschip, hetwelk vaart loopt, moet, met tusschenpoo¬

zen van niet meer dan 2 minuten, een langen stoot geven.

b) . Een stoomschip onder stoom, doch gestopt liggende en geen

vaart loopende, moet, met tusschenpoozen van niet meer dan 2 minuten, 2 lange stooten geven, met een tusschenpoos van ongeveer 1 seconde daartusschen.

c) . Een zeilschip onder zeil moet, met tusschenpoozen van niet

meer dan I minuut, één stoot geven, als het over bakboord bij den wind ligt, twee stooten als het over stuurboord bij den wind ligt, en drie stooten achter elkander, indien het den wind achterlijker dan dwars heeft.

d) . Een ten anker liggend schip moet, met tusschenpoozen van niet meer dan I munuut, gedurende 5 seconden snel de klok luiden.

e) . Een schip, ten anker liggende in zee, niet in gewonen anker¬

grond en in zoodanige positie dat het eene belemmering is voor schepen die vaart loopen, moet, als het een stoomschip is, met tusschenpoozen van hoogstens twee minuten, twee lange stooten geven met zijn stoomfluit of sirene, gevolgd door het luiden van de klok, of, als het een zeilschip is, met tusschenpoozen van niet meer dan 1 minuut, twee stooten met zijn misthoorn, gevolgd door het luiden van de klok. ƒ.) Een schip, een ander schip sleepende, moet, instede van de seinen voorgeschreven in (a) en (c) van dit artikel, met tusschenpoozen van niet meer dan 2 minuten, drie opeenvolgende stooten geven, n 1. een langen stoot, gevolgd door twee korte stooten. Een schip, gesleept wordende mag dit sein, doch geen ander sein, geven.

g) . Een stoomschip aan een ander wenschende te kennen te geven

„de vaart is uit mijn schip, gij kunt mij passeeren", mag drie opeenvolgende stooten geven, n.1.: kort, lang, kort, met tusschenpoozen van ongeveer 1 seconde tusschen eiken stoot.

h) . Een schip, bezig zijnde met het leggen of lichten van een

telegraafkabel, moet, bij het hooren van het mistsein van een naderend schip, drie opeenvolgende lange stooten als antwoord geven.

1) In alle gevallen, waarbij de bepalingen het gebruik van een klok voorschrijven, mag deze aan boord van Turksche schepen vervangen worden door een trom of door een gong, waar dit instrument gebruikt wordt aan boord van kleine oorlogsschepen.