is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

716

uit de pers.

wijls de baton de maréchal wordt verdiend, met den rang van korporaal, wat voor een ambitieus jongmensch niet animeerend is.

Enkele gunstige bepalingen bij de machinisten v. k. gemaakt, worden door hen gemist en zouden ook hier op hun plaats zijn.

Is het gewenscht de opleiding te Hellevoetsluis te veranderen ? Wordt met „neen" beantwoord. De hoogere opleiding door Minister Jansen, zou ons zonder twijfel officieren-machinist geleverd hebben, bekwaam voor hun taak, maar de ontevreden geest zou niet verdwijnen. .

Vervolgens wordt een proeve van reorganisatie van het personeel van 's Rijks stoomvaartdienst geleverd.

Het tegenwoordige stelsel is gebaseerd op mogelijke bevordering van een onderofficier tot officier, deze stap is zoo groot, dat ieder, die in dienst komt, zich daarmede vleit, wat voor de met uitverkorenen afgunst verwekt. Promotie bij keuze sluit bijna altijd iets onbillijks in zich.

S. stelt voor de opleiding te Hellevoetsluis te laten bestaan, doch deze geve ons in den vervolge machinisten tot en met den graad van hoofdmachinist. De machinistleerling le kl. wordt, nadat hij met goed gevolg dien cursus heeft doorloopen, m het vaste korps machinisten opgenomen. Tegen het argument, dat men dan ieder ooo-enblik den dienst kan verlaten, worden de bestaande bepalingen" aangehaald, die voor de torpedisten en de zeeofficieren bestaan, en die ook voor hen kunnen worden ingevoerd. Door opname in het vaste korps dek- en onderofficieren wordt een groot voordeel verkregen, wat disciplinaire straffen aangaat.

De machinisten, dek- en onderofficieren behooren samen te smelten, zij deelen één ruim verblijf, enz.

Men geve den vuurstokers le kl. de gelegenheid op lateren leeftijd examen af te leggen voor de opleiding te Hellevoetsluis

De officier-machinisten krijgen hunne opleiding aan de Polytechnische school te Delft. De gediplomeerde werktuigkundige ingenieur meldt zich aan het Dep', van Marine, om voor plaatsing m aanmerking te komen, make reizen met stoomschepen, een reis als toekijker, de tweede of derde reis als machinist der wacht. Zoowel 'van binnen- als van buitenlandsche maatschappijen zou men dit tegen een kleine vergoeding wel gedaan kunnen krijgen.

De nieuw benoemde ingenieur-off.-machimst zou dan in den aanvang geplaatst worden op de werven en bij den torpedodienst en zich daar op de hoogte kunnen stellen, proeftochten van oorlogsschepen medemaken enz., na een jaar zou hij met het volste vertrouwen dan als chef der meest ingewikkelde machinekamer aan boord van H. M. schepen kunnen optreden. >

Het spreekt van zelf, dat de werktuigkundige ingenieurs na de proefjaren zich bij het Departement moeten melden, voorzien van certificaten der autoriteiten dier maatschappijen.

Gaarne geeft S. toe dat zoo'n persoon bij aanboordkomst in de eerste dagen nog een weinig vreemd zal staan kijken, maar hetzelfde heeft iedere officier-machinist, die in een vreemde machinekamer komt.