is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1895,

IN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL.

VOORLOOPIG VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS

OVER HET ONTWERP VAN WET TOT VASTSTELLING VAN HOOFDSTUK VI DER STAATSBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 189 O.

Het onderzoek in de afdeelingen van dit hoofdstuk heeft aanleiding gegeven tot de navolgende beschouwingen en opmerkingen.

Algemeene beschouwingen.

§ 1. Van verschillende zijden verklaarde men ingenomen te zijn met het optreden van dezen Minister.

Vele leden betreurden het nochtans, dat bij het verwisselen van ministeries ook de hoofden der Departementen van Oorlog en van Marine steeds door anderen werden vervangen. Van deze veelvuldige verwisselingen was het gevolg, dat er geen continuïteit bestond in hetgeen noodig werd geacht voor onze defensie. Met het oof op 's lands belang meenden eenigen dezer leden, dat het gewenscht zoude zijn, dat dezelfde personen gedurende geruimen tijd het bestuur dezer Departementen in handen hadden en zij met om zuiver politieke redenen gedwongen werden hun ontslag aan te

bieden.^ ^ contjnu;teit te verkrijgen wenschten enkele, dat er althans naar een, al ware het door eene commissie, vastgesteld programma werd gewerkt, al moest worden toegestemd, dat daarmede wijziging in bijzonderheden niet kon zijn uitgesloten.

Andere gaven de voorkeur aan eene organisatie bij de wet. Met den Minister toch zagen zij weinig heil in de benoeming van eene commissie als middel om tot oplossing te komen; reeds herhaaldelijk was dit beproefd, zonder gewenscht resultaat. Overigens was door opvolgende Regeeringen de taak der marine reeds meermalen o-eschetst; door de eene werd zij echter in uitgebreider zin opo-evat° dan door de andere. Voor de zoo hoog noodige continuïteit en geleidelijke uitvoering van eenig stelsel, was de vastlegging

M. '94—'95. 51