is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lombok-expeditie.

199

Den 19™, 22™ en 24™ waren achtereenvolgens de landingsdivisiën van de .Borneo", de „Prins Hendrik" en de „Tromp" en de „Bali", voor zooverre den 17™ gedebarkeerd, naar hare bodems teruggekeerd, en de „Borneo" en de „Bali" naar de N.-kust vertrokken om het ontvluchten van Balineezen te beletten.

De gezondheidstoestand, welke steeds zeer gunstig was geweest, begon in de laatste dagen van November te wenschen over te laten. Buikaandoeningen en koortsgevallen, waarvan een 6tal met doodelijken afloop, kwamen menigvuldig voor en maakten terugkeer naar boord wenschelijk. Den 5en December kwam de order daartoe ; dien dag keerden de landingsstukken van hunne detacheering terug.

In den ochtend van den 6™ had het embarkement plaats. Alvorens werd de landingsdivisie door den bivak-commandant, den luit. kol. der art. Boetje geïnspecteerd, welke daarna in een hartelijke toespraak hulde bracht aan de officieren voor de wijze waarop zij en do manschappen ' der landingsdivisie gedurende 3 maanden dienst aan den wal hadden gedaan.

De luit. ter zee Van Haersolte bleef op verzoek van den opperbevelhebber aan den wal achter en keerde eerst in Januari d. a. v. aan boord van de „Tromp" terug.

Den 7™ December werd de „Tromp" aan de scheepsmacht onttrokken en vertrok den 9™ naar Soerabaja.

Bij gouvernementsbesluit van den 24™ December 1894 werd de expeditie ontbonden verklaard en bepaald dat op Lombok eene militaire bezetting van 2 batns. inf. moest blijven, en 2 oorlogsschepen benevens een opiumjager in de wateren van dat eiland.

Uit het bovenstaande blijkt, naar ik hoop, voldoende dat erin velerlei opzichten van de landingsdivisie partij is getrokken en zij meer dan eens belangrijke diensten heeft bewezen gedurende deze expeditie.

In de dagen toch onmiddellijk na den overval, toen Ampenan geheel open en bloot lag voor den vijand en grootendeels bezet was door troepen, uit hun verband gerukt en wier moreel aanmerkelijk geschokt was, heeft zij hard medegewerkt die plaats in staat van tegenweer te brengen, terwijl 's nachts de veiligheid der vermoeide troepen aan hare waakzaamheid was toevertrouwd; en naderhand toen versterking en aanvulling was gekomen, deed zij veelvuldig wacht- en transportdienst, is werkzaam geweest bij het maken van een gierpont en bij het in orde brengen der drijvervlotten, en bezette de verschillende posten gedurende de dagen dat Mataram en Tjakranagara aangevallen werden, waardoor de troepen der landmacht beschikbaar kwamen om deel te nemen aan den strijd.

Doch niet alleen aan den wal heeft de marine veel dienst gedaan, ook aan boord der schepen is zulks het geval geweest. Men bedenke slechts dat de „Emma" van medio September tot 6 December 120 man der équipage, allen Europeanen, miste ; dat aan de bemanningen van de „Tromp" en de „Bali" van 1 October tot den 6™ December ook een gedeelte ter sterkte van de halve landingsdivisie, respectievelijk 60 en 20 man met de daarbij ingedeelde