is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

de lombok-expeditie.

officieren en adelborsten, is onttrokken geweest, en deze schepen bij den gewonen wachtdienst binnen boord, ook nog sloepen op brandwacht uitzonden. Kwamen zij af en toe ter reede Ampenan, waar van laatstgenoemde dienstverrichting natuurlijk geen sprake was, dan gebeurde het dikwijls dat de equipage behulpzaam moest zijn bij het overnemen van kolen van een der paketbooten voor het eigen schip of een der andere schepen, het aan den wal brengen van munitie, projectielen en andere benoodigdheden voor de Landmacht.

Evenals elders in Indië waren de handelingen der marine van weinig schitterenden aard. Hare diensten, welke den prikkel van te verwerven roem in den regel missen, met opgewektheid en volharding verricht, hebben daarom niet minder aanspraak op bekendheid en erkenning. G. K. van Asbeck.

KOKS BIJ DE KONINKLIJKE MARINE.

In het „Orgaan van de Hollandsche kookscholen," n°. 5 eerste jaargang, treft men op blz. 41 onder de mededeelingen een uittreksel aan, uit het verslag van de kookschool te Liverpool, waarin men onder meer het volgende leest.

„De kookcursus voor zeelieden is ook algemeen gwaardeerd ; „de eerste werd door 108, de tweede door 45, de derde door 13 „mannen gevolgd en bij het sluiten van de hygiënische tentoonstelling „ (in verband met het hygiënische congres in September in Liverpool „geopend) kwamen verscheidene jonge zeelieden hunne certificaten „en medailles in ontvangst nemen, die zij verdiend hadden voor „het uitstekend werk in die cursussen verricht. Men meent dat er „van deze lessen nog veel meer gebruik gemaakt zou worden, als „de reeders van schepen en stoombooten aan hunne koks den eisch „stelden, dat zij een certificaat van de school moesten hebben."

Ben ik goed ingelicht dan bestaat bij de Directie der Amsterdamsche huishoudschool het voornemen eene kookcursus voor zeelieden op te richten. Hierdoor wordt meer bepaald aan de Koninklijke marine eene weldaad bewezen, omdat daardoor de kans wordt in het leven geroepen, dat binnen een niet te ver verwijderd tijdstip menschen als kajuits- officiers- en scheepskok zullen kunnen worden aangenomen, voorzien van het certificaat der huishoudschool en dus bekwaam voor hun vak en toegerust met de zoo noodige, thans nog weinig gevoelde, behoefte aan zindelijkheid.

Bekwaamheid voor hun vak en netheid zijn twee factoren, die zelden worden aangetroffen bij de menschen, die thans bij de Koninklijke marine fungeeren als dienstdoende kajuits-, officiers- en scheepskoks en de zeer weinigen, die door hun chefs beoordeeld zijn als met beide eigenschappen voldoende toegerust, zijn in de geheele marine bij iedereen bekend, getuige het feit, dat een zoodanig gesignaleerde, geplaatst op een schip tot eene divisie behoorende, om m. i. gezochte redenen werd overgeplaatst aan boord bij den divisie-