is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1896.

en aanhoorig terrein; grond- en verdere lasten van

perceelen, voor het loodswezen in gebruik ... ƒ 20 000,00

C. Betonning, bebahening en zeemerken.

Artikel 57. Kosten der betonning, bebakening en zeemerken en aanschaffing van stalen tonnen, met inbegrip der kosten van transport; subsidiën aan gemeentebesturen wegens herstelling van tot zeemerk dienende kerktorens 94 800,00

Artikel 58. Bezoldigingen, toelagen en arbeidsloonen van het personeel bij het algemeen betonningsmagazijn te Enkhuizen ^ 900,00

Artikel 59. Kosten van materialen ter vervaardiging en herstelling van tonnen in de werkplaatsen van het algemeen betonningsmagazijn te Enkhuizen en aanschaffing van bakens, tonsteenen, tonkettingen en verdere voorwerpen voor 's Rijks betonning 45 00°>00

D. Verlichting.

Artikel 60. Bezoldigingen, toelagen en premiën van opzichters, wachters en verder personeel bij de kust- en oeververlichting, den sein- en kustwachtdienst; gage en voeding der bemanning van lichtschepen 182 547,00

Artikel 61. Kosten van de kust- en oever verlichting — met inbegrip van de bijdrage aan Pruissen in de onderhoudskosten van de verlichting, betonning enz. op de Beneden-Eems en van de kosten, op de uitbetaling van die bijdrage vallende, — van den sein- en kustwachtdienst, waaronder die wegens defensie, en van de verlichting tot aanwijzing van wrakken; loods- en andere ongelden .... 134215,00 E. Hydrographie.

Artikel 62. Bezoldiging van officieren en ambtenaren bij het hydrographisch bureau 14 875,00

Artikel 63. Bezoldigingen, dag- en kostgelden en kleeding der bemanning van de opnemingsvaartuigen der hydrographie, alsmede belooning en kostgelden wegens diensten bij de hydrographische opnemingen op de Wester-Schelde ...... 11 329,40

Artikel 64. Kosten van aanbouw, toezicht, beproeving, uitrusting, onderhoud, herstelling en beweging van de vaartuigen der hydrographie; kosten van het vervaardigen en uitgeven van hydrographische kaarten, mededeelingen en beschrijvingen en alle verdere uitgaven betreffende de hydrographie . 11 700,00

Totaal . . . f 2 016 816,40