is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422

MARINE-SCHEEPSPOSTEN.

scheepspost, welke eigenaardig te stellen zou zijn onder het toezicht van den officier van administratie.

Deze scheepspost wordt voorzien van een dagteekeningstempel, den noodigen voorraad Nederlandsche postzegels en verdere formulieren en fournituren als gedrukte linnen adressen ter aanhechting aan de brievenmaal, plombeertang met loodjes voor de verzegeling van de brievenmaal enz.

Zoodra er nu eene verzendingsgelegonheid is naar het moederland, wordt door de scheepspost een brievenmaal opgemaakt, die over te brengen is naar het naaste postkantoor, dat voor verdere verzending zorg draagt.

In die brievenmalen mag volgens het Weener Postverdrag correspondentie van allerlei soort gesloten worden. Opgemerkt zij echter dat Duitschland voor zijne brievenmalen aan de oorlogsschepen uitsluit aangeteekende brieven, monsters van koopwaar, ongefrankeerde en ontoereikend gefrankeerde brieven.

Aanbeveling zou het m. i. voorts verdienen de gesloten brievenmalen aan oorlogsschepen in den vreemde, zooveel mogelijk door tusschenkomst van de Nederlandsche consuls, aan de schepen te doen toekomen, omdat, mocht onverhoopt het schip vertrokken zijn, de brievenmaal naar het nader adres verzonden zou kunnen worden.

Resumeerende kom ik tot de volgende voordeelen, die de wisseling over en weder van gesloten brievenmalen zou aanbieden.

1°. Neemt de zekerheid . dat de correspondentie in handen van de geadresseerden komt, zeer belangrijk toe, en dit voordeel is vooral voor de officiëeïe correspondentie zeer zeker van hoog gewicht.

2°. De verschillende manupulatiën, die de correspondentie thans ondergaat, worden tot een minimum beperkt. En vooral voor de correspondentie gericht aan en afkomstig van de equipage is het voor een goede overkomst m. i. zeer wenschelijk, dat deze door zoo weinig mogelijk vreemde handen gaat. De adressen zijn veelal zoo gebrekkig en de plaatsnamen geographisch zoo onjuist geschreven, dat het werkelijk voor een Nederlandsen postambtenaar somwijlen inspanning kost, de plaats van bestemming te ontcijferen. En alles natuurlijk geschreven in de Nederlandsche taal. Wanneer men nn bedenkt, dat die correspondentie moet gaan door de handen van beambten van allerlei nationaliteit, dan is er reden zich bezorgd te maken over de goede overkomst dier correspondentie.

3°. Door het toepassen der binnenlandsche tarieven, wordt de equipage ten zeerste gebaat.

4°. Het bezigen van Nederlandsche postzegels in den vreemde, die men aan boord van het schip kan koopen, levert voordeelen op, omdat men zich niet meer met het vreemde postkantoor in verbinding behoeft te stellen.

Er zouden nog kleinere voordeelen te noemen zijn, doch het sub 1 aangehaalde voordeel is zoo belangrijk, dat ik gemeend heb de marine met de bepalingen van, het Weener Postverdrag in kennis te mogen stellen.

Aangezien de Nederlandsche regeering toegetreden is tot het Weener Postverdrag en mede geholpen heeft om bovenstaande be-