is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rookzwak kruit.

(567

Schietproeven met 10—12 en 15 cM. snelvuurgeschut van Armstrong Mitchell en Co. te Elswick gaven onderstaande uitkomsten :

GESCHUT.

10 cM.

12 cM.

Projectielgewicht Kg. . . • Cordietlading • • •

V0 M. . . .

Hoogste gasdruk Kg. per cM3.

11.34 2.268 740

2457

20.41 2.54 670

2205

15 cM.

45.36 6.804 673 1937

IV. Het 2 mM. geschutkruit M/93.

In Oostenrijk-Hongarije had men reeds sedert 5 jaren voor het eeweer van 8 mM. M/88 een soort bladkruit (M/90 = zuiver schietkatoenkruit) met zeer bevredigende ballistische eigenschappen aangenomen. Men behoefde nu slechts dit kruit zoodanig te wijzigen, dat het ook voor het veldgeschut geschikt werd, hetgeen ook in DuitscWand gedaan was. Men liet den bladvorm varen en perste uit de gegelatineerde massa kleine cylinders, die bij do proeven in 1892 0 8 mM. middellijn en 1 mM. lengte hadden. Met dit kruit kreeg men in het 9 cM. veldkanon met 0.62 Kg. lading met een 6 363 K-. zware granaat 450 M. VG, dat is ongeveer even veel als met 1 5 Kg. 7 mM. Steiner geschutkruit (zwart), terwijl in teerste o-eval de gasdruk 1100, in 't tweede 1500 atm. bedroeg.

Een slechte eigenschap was echter de gevoeligheid voor vocht ; en alhoewel het bij lang bloot gesteld zijn aan vochtige lucht slechts 2% water opnam, deden zich navolgende verschijnselen voor:

le. de V verminderde aanmerkelijk ;

2" er kwamen veel nabranders en weigeringen voor en _ 3". kwam het dikwijls voor, dat bij het openen van het sluitstuk onmiddellijk na het schot een kortstondige vlam uit den kulas of (afhankelijk van de windrichting) uit de monding sloeg.

Dit navlammen is een gevolg van onvolledige verbranding deilading, en deed zich alleen voor bij vochtig kruit.

Men liet toen het schietkatoenkruit varen en ging over tot het Nobel nitroglycerinekruit (balistiet). De goede eigenschappen van 't balistiet kwamen ook hier uit, vooral de gelijkmatigheid van verbranding en weinig ontvankelijkheid voor vocht. Alhoewel dit kruit geheel voldeed wat eigenschappen aangaat, zoo werd niet tot de aannemin- besloten, aangezien de Oostenrijk-Hongaarschekruitfabrieken met de toen voorhanden machines dit kruit niet konden vervaardigen. De fabriek te Preszburg gelukte het in den winter van 189i/93 • met de bestaande machines een kruit samen te stellen, dat veel overeenkomst had met balistiet en waaruit na verdere proeven het „2 mM. Geschutkruit M/93- ontstond.

Dit kruit wordt gebruikt in het veldgeschut (9 cM. O/10 en C/75/90) wordt uit collodiumwol en nitroglycerine samengesteld,