is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a6 )

verbonden zijn; en waarlijk het crimineel moest nooit iets anders behoeven te zijn, dan de opgave der straffen, welke tegen de overtreders van de voorschriften des burgerlijken wetboeks, door den wetgever vastgesteld zijn. Elk volkomen geheel regt gaat van het begrip uit der toegebragte beschadiging, waaraan zich het denkbeeld van de regtmatigheid des terugnemers eener ons ontnomen zaak aansluit. Oorsponkelijk is alles beschadiging, schennis, en er wordt van niets anders gehandeld, dan van beschadigingen. Bij beleedigingen des persoons, blijft de persoonlijke wraakoefening, het zich zeiven regt verschaffen (vindicta privata) zoo als in den natuurstaat; men tracht dezelve slechts door allengs voortgaande beperkingen, en door het aanloksel van winst, boete, zeldzamer te doen worden. Bij schennissen of beschadigingen aan den eigendom toegebragt, wordt de persoonlijke wraakoefening, het verschaffen van regt, door en aan zich zeiven allereerst opgegeven; bij eigendomsbeschadiging kan men de private wraakoefening het eerst beperken, omdat de smart, en bijgevolg de aandrift tot wraak, minder heftig is. In de plaats der wraak stelde men nu eene vergoeding in have en goed. Even zoo js het oorspronkelijk proces geheel overeenkomstig met den gang der zaken in den staat der natuur. S;echts dan alleen, wanneer de zaak moeijelijk en ingewikkeld was, trad er eene vertegenwooidiging ' der gemeente op: twaalf mannen, als 't ware persoonsverbeelders der maatschappij. Hier hebben wij , zegt de Russische staatsraad eweus , den grondslag van allen Jury ( als een Russische staatsraad di:s voordeelig- dtu oorsprong van den ' Jury