is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

eerste deel, weinige maanden geleden, in het licht g ekomen is, bij MoHR , onder den titel: Das Deutsche Strafverfahren in der Fortbildung durch Gerichtsgebrauch and partieulair Gesetsbucher, und in genauer Vergleichmg mit dem Englischen rechte und Strafprocesse von Dr. c. J. A. mittermaier , Gehcimrath und Professor; in Zwei Abtheilungen. Ërste Abtheilung 1827. S. 364. ne.

De heer mittermaier , die door zoo menigen grondigen en doorwrochten arbeid over onderwerpen van het strafregt, bijzonder uitmuntend zich bij zijne tijdgenooten roem verworven heeft, kan niet genoeg gedankt worden voor dit veel omvattend werk over strafregtswetenschap, en zulks zoo wel wat de strafwet, als wat de regtspleging in strafzaken aangaat, daar hij het geheele onderwerp uit een geheel nieuw gezigtspunt bearbeid heeft, en onder zijne lancigenooten debevoegdste beoordeelaars, eenstemmig verklaren, dat dit werk aldaar zijns gelijken nog niet gevonden heeft. Hiervan overtuigd, eensdeels, dat alleenlijk op denhistorischen weg een vaste grondslag tot juiste erkentenis der grondleerstukken van het strafproces, b. v. over den aard en het wezen van het regterlijk onderzoek, over de afzondering der voorloopige en hoofdzakelijke onderzoeking, Praeventie en accusatie, veel uit het Fransche wetboek op de criminele instructie kan gewonnen worden, heeft dè heer mittermaier dit alles voor zijne Duitsche landgenooten willen ten nutte maken; anderdeels, dat eene voor de tegenwoordige regtsaanwending, voldoende behandeling der regtsvordering, allerwege de meest naauwkeurige aanwijzing van den zamenhang der regtspleging, in strafaaken, met de burgerlijke vrijheid, het ontstaan