is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "3 )

vruchten voor verstand en hart kunnen inoogsten.

Na dit in het algemeen gezegd te hebben, wilden wij wel, dat de menschkundige schrijver, steeds getrouw was gebleven aan zijn plan, om vooringenomenheid en vooroordeel te bestrijden, en dat bij niet op bl. 185 van het II.'deel, eene ellendige waarzegsters voorspelling had medegedeeld, en in verband gebragt met dat zoogenaamde gevecht bij Jutphaas en Vreeswijk aan de vaart, alwaar het eerste burgerbloed , in de dagen dier droevige binnenlandsche oneenigheden, gevloeid heeft. En wat die actie betreft; dat men destijds, toen onze troepen, in meer dan dertig jaren geen vuur gezien hadden, dezelve als een gevecht kon beschouwen, is geen wonder ; maar na dat wij dat alles nu sedert andere dertig en veertig jaren zoo zeer in het groot gezien en gehoord heb' ben, kunnen zulke kleine schermutselingen niet meer met effect in dien hoogsttragischen toon verhaald worden; daartoe heeft bet thans levend geslacht die zaken te veel van nabij leeren kennen. Of het overigens opzettelijk gedaan zij, dat de handelende personen daarbij dikwijls verkeerdelijk geplaatst, en sommige ook verkeerd genoemd zijn, weten wij niet; doch misschien is dit wel met voordacht geschied: een zedelijk verhaal is toch ook geen historisch werk , en mag dus ook niet naar de regelen der geschiedkunde beoordeeld worden.

Allerbevalligst is het Duitsch lied, dat op bl. 275 voorkomt, hetwelk wij ons niet onthouden kunnen af te schrijven , zoo veel eenvoudig schoons ligt in hetzelve opgesloten.