is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 145 >

willige, is men van het natuurlijk denkbeeld uitgegaan , dat de onmiddellijke inwerking der regtbanken (zoo als zulks in de oude Duitsche staten schier allerwege plaats heeft, want daar wordt niet gelijk in Frankrijk en in Nederland, de regtbank in* geroepen, maar de regter komt zich uit eigene beweging met de zaken en belangen der ingezetenen bemoetjen, en oefent otlgevergd en ongeroepen eene dikmaals zeer lastige regtsmagt uit) in zaken van vrijwillige regtsoefening niets anders dan stoornis veroorzaakt, en in tegenspraak, met het regt van eigendom , hetwelk aan ieder het vermogen verzekert , om over het zijne te beschikken , zoo als hij wil, en zonder daartoe bij de regtbanken verlof te moeten vragen, of eene ongeroepen inmenging der regtsmagt in zijne bijzondere zaken te moeten te duchten hebben, mits zoo als van zelfs spreekt, hij geenerlei bij de wetten verboden gebruik van zijn regt maakt.

Gelijk in het algemeen de wenschen der Rijnoever bewoners daarhenen strekken , dat zulke instel» lingen, en grondregelen mogen bijbehouden worden, waardoor het vermeerderen der processen voorgekomen, en de beslissing bespoedigd wordt, zoo vereenigt zij daarmede het verlangen, dat ook het object, de zaak, om welke geprocedeerd is, zonder tijdverlies aan diengenen geworde, wien dezelve gebleken is toe te komen. Er werd derhalve aangedrongen op het in stand houden van beambten tot voltrekking der vonnissen , zon Jer onmiddellijke medewerking der gerigten zelve, dewijl men daar, waar eene andere orde van zaken plaats heeft, maar al te dikmaals ondervinden moet, dat het ter