is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H7 )

I

kennis dragen van die beschikkingen, welke geheel haren oorsprong aan de revolutie en den Franschen omwentelingsgeest verschuldigd zijn. Maar, dat de openlijke en mondelinge behandeling van zaken in het geregt veel ouder is , dan de Fransche revolutie, en het den scherpsten onderzoeker moeijelijk zoude vallen, in deze behandeling van regtszaken, en in de verdere instellingen, waarvan de bijbehouding gewenscht wordt, ook maar den zweem van eenen revolutionnairen oorsprong uit te vinden, of het punt aan te wijzen, waarin dezelve in tegenspraak staan met de Oud' Duitsche inrigtingen.

Wanneer het waar was, dat', zoo als de tegenpartij beweert, er zich geene gronden of vooibeelden in de geheele geschiedenis lieten vinden, die tot het bijbehouden eener zulke , door den vijand opgedrongen wetgeving strekken, dan zoude juist de wensch der Rijnbewoners voor het blijven behouden der meergemelde instellingen en maximen, derzelver voortreffelijkheid en bruikbaarheid op de stelligste wijze bewijzen kunnen: want er kan wel geene andere beweegreden dan de geelheid en bruikbaarheid derzelve, voor den wensch uitgedacht worden, om zulke vreemden opgedrongen instellingen duurzaam te behouden.

Ook is het koninklijk Pruissisch kabinetsbevel van 20 Junij i8r6. reeds erkend, dat het op den oorsprong dier instellingen en derzelver inrigtingen niet zoude aankomen, wanneer het blijken mogt, dat dezelve van een overwegend nut bevonden worden.

De bewoners der Rijn - provinciën zeggen , bij elke gelegenheid , dat zij, door die instellingen, geenszins van hun vaderland vervreemd zijn, en dat, al