is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 197 )

het Stedelijk bestuur gemagtigd is^om aan Z. M. voor te dragen zoodanig ontwerp van geldleening, en van zulke middelen van rentebetaling en aflossing derzelve, als in het belang der zaak meest geschikt zal geoordeeeld worden. Bijzonder lief en aangenaam is het hierbij elk ingezeten van Amsterdam voorgekomen, die nog den voorouderlijken geest van voortvarendheid niet verloochend heeft, in Art. 6 te hebben mogen lezen, dat, door tusschenkomst van Z. E. den Minister van Binnenlandsche zaken, de Staatsraad Gouverneur van NoordHolland, binnen vier weken, na de dagteekening van dit besluit, een omstandig verslag aan Z. M. zal doen geworden van alles, wat, krachtens het vorenstaande, zal zijn verrigt.

Mogen deze nu gelukkig geopende uitzigten verwezenlijkt worden , en de edele bedoelingen van Z. M., door de pogingen van het Stedelijk Bestuur ondersteund, die heilrijke uitkomsten opleveren , welke de Amsterdamsche handel zoo zeer behoeft, en door het ongekrenkt krediet der beurs, door den weldadigen geest der Inwoners, zoo wel verdiend zijn, zoo zal Amstels en zeemans hoop verblijd worden. En geheel het Vaderland zal in de vruchtgevolgen, ongetwijfeld rijkelijk deelen.